Liigu sisu juurde
Kerghaagis 4m pikk

Rendi Kerghaagis 4m pikk

 • Seda haagist on võimalik rentida 24/7, kätte saab ise, nutiluku saate avada ise.
 • Haagist on võimalik rentida ette teatamata rentster.ee lehelt
 • Haagist on võimalik kindlaks perioodiks ette broneerida.
 • Rendiperioodi alguses saate haagise lukust avada logides sisse sama kasutajakontoga mille tegite broneerimisel.
 • Peale sisselogimist on teil kohe näha nupud millest saate avada haagise lukust
 • Kallutatav kerghaagis
 • Tagaluuk tugevdatud, võimalik kasutada pealesõiduteena kergemate sõidukite jaoks, nagu murutraktor või atv.
 • Plastikkaanega
 • Kastimõõdud 4m x 1.5m
 • Kahe telljeline
 • 13pin pistik
 • Kaasas 7pin adapter
 • Tööriistakast küljel
 • Kaasas koormarihmad

Omadus Väärtus
Tüüp Kerghaagis

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

Kerghaagis 4m pikk
9€ Tund
25€ Ööpäev
52.5€ 3 Ööpäeva
85.75€ Nädal
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Kohalevedu + äravedu
1.5 €/km min 39 €
Kohalevedu
1.5 €/km min 39 €
Tulen ise järele 0 €

Haagise renditingimused

Kehtivad alates 01.10.2023

1. Mõisted

1.1. Rendileandja on Trumpit OÜ registrikoodiga 12386565 ja asukohaga Keemia 4, 10616 Tallinn, Estonia 1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected] 1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu. 1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik 1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Haagise rendileping. 1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus Haagist oma valduses hoida ja kasutada. 1.7. Haagis on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara. 

2. Üldised tingimused

2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega ja rendilepingu sõlmimisega, et on Haagise renditingimustega tutvunud ja nõustunud. 2.2. Kui Rentnik ei ole tellinud Haagise transporti, eeldab rendileandja, Haagisele tullakse järgi ja tagastatakse Rendileandja asukoha aadressile. 2.3. Rendileandjal on õigus keelduda Haagise väljastamisest, kui Haagisele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada. 2.4. Kui Haagise tagastamisel ilmneb, et haagisele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Haaagis on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul. 2.5. Haagis tarnitakse Rentnikuni Eesti Vabariigi territooriumi piires. 2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus. 2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ 2.8. Tarneviisideks on transporditeenus eraldi määratud tasuga ja ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile. 2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel. Kohapeal järele tulles tasumise võimalust ei ole. Arveldusvaluuta on Euro. 

3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel

3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et 3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditava Haagise ja nende tehnilise andmetega; 3.1.2. ta on iseseivalt instrueeritud Haagise kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi Haagise nõuetekohaseks kasutamiseks; 3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames; 3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks. 

4. Rentniku kohustused

4.1. Rentnik kohustub 4.1.1. tagastama Haagise mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg, 4.1.2. kasutama renditud Haagist heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Haagise rikete ning kahjustuste tekke või Haagise varguse vältimiseks, 4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt Haagisele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu. 4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Haagist kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses, 4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Haagise mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Haagise kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks. 4.1.6. tasuma õigeaegselt Haagise kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele, 4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Haagist välja Eesti Vabariigi territooriumilt, 4.1.8. tagastama Haagise puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel 4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Haagisele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul. 4.2.0. Kui haagis tagastatakse mustana, määrdunud, kruusatolmusena, või muul viisil määrdunud ja pesu vajavana, tuleb Rentnikul tasuda haagisepesu eest tasu 35 Eurot.

5. Rendileandja kohustused

5.1. Rendileandja kohustub 5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlbliku Haagise, 5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist 

6. Vastutus

6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Haagise säilimise eest alates Haagise valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka seadmete juhusliku hävimise riisiko. 6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna. 6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud Haagise tehniline rike. 6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, näiteks kullerfirmade teenuse toimivuse eest, õigeaegse kättetoimetamise eest, või kättetoimetamata jätmise eest. 

7. Lepingu pikenemine ja lõppemine

7.1. Leping lõpeb: 7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Haagise tagastamisel Rentniku poolt, 7.1.2. renditud Haagise hävimisel, 7.1.3. poolte kokkuleppel 7.1.4. rendileandja nõudmisel 7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel 7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel. 7.1.7. Rendilepingut saab pikendada tehes uue renditellimuse rentster.ee kaudu.