Liigu sisu juurde
Värviprits Graco UltraMax 1095

Rendi Värviprits Graco UltraMax 1095

Värviprits on mõeldud töötamaks ilma värve lahjendamata. Pritsiga võib kasutada vesialuselisi värve.

Seade sobib kasutamaks, puidu- ja ka loomulikult ehitustöödel.

Värvipritsi on sobilik kasutada väikeste, keskmiste ja väga suurte värvitavate pindade objektidel.

Värvipritsile on võimalik juurde rentida püstolipikendus 1m.

Tehnilised andmed:

  • Kaal 55 kg
  • Max düüs 1 püstoliga 0,035
  • Max düüs 2 püstoliga 0,025
  • Max töösurve 230 bar
  • Max tootlikkus 4,1 l/min
  • Mootori võimsus 1,65kw
  • Toide 220V

Värviprits Graco UltraMax 1095
54.9€ Ööpäev
146.4€ 3 Ööpäeva
324.52€ Nädal
1098€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €


1. DEFINITSIOONID

1.1. Rendileandja – VS Nord OÜ (registrikood 12304946), kes annab rendile käesolevas rendilepingus toodud tingimustel rendilepingu eritingimustes ja vara üleandmis-vastuvõtu aktis (edaspidi Akt) loetletud Vara;

1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud rendilepingu ja kes võtab lepingu alusel kasutusele Rendileandja Vara;

1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;

1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping, mis koosneb käesolevast rendilepingust, rendilepingu eritingimustest ja vara üleandmis-vastuvõtu aktist ning poolte vahel sõlmitavatest Lepingu lisadest;

1.5. Vara - Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille täpne loetelu on fikseeritud Aktis.


2. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab, et:

2.1.2. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist, kas täielikult või osaliselt;

2.1.3. ta on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud ning on teadlik Vara tehnilisest seisukorrast. Tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad mistahes pretensioonid Vara osas;

2:1.4. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas ning vajalikus mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest ning ohutusnõuetest;

2.1.5. ta omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi Vara nii tehniliselt kui juriidiliselt kohaseks kasutamiseks.


3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul, kui Pooled on Lepingus kokku leppinud teisiti.

3.2. Leping jõustub sellele alla kirjutamisel.

3.3. Lepingu alusel renditav Vara fikseeritakse, määratletakse ja loetletakse igakordselt Aktiga ning Vara üleandmine, vastuvõtmine ja tagastamine toimub Akti alusel.

3.4. Vara rendi tähtaja esimeseks päevaks loetakse Aktis fikseeritud Vara üleandmise kuupäeva, sõltumata kellaajast, välja arvatud juhul kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti.

3.5. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Aktil. Rentniku allkiri Aktil on ühtlasi kinnituseks käesoleva rendilepingu punktis 2.1. nimetatud asjaoludele.

3.6. Vara tagastamist Rendileandjale kinnitab Rendileandja allkirjaga Aktil. Vara tagastamise kuupäev märgitakse Akti vastavasse lahtrisse „Tagastatud“.

3.7. Renditud Vara kuulub Rendileandjale tagastamisele Akti lahtris „Rendiperiood“ fikseeritud kuupäeval hiljemalt kella 16.30. Juhul kui Aktis ei ole tagastamise kellaaega fikseeritud, on Rentnikul õigus Varad tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal, s.o. argipäeviti kell 8.00-16.30. Rendileandjale Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renditasu, välja arvatud juhul, kui Vara tagastatakse Rendile andjale enne kella 9.00.

3.8. Juhul kui Rentnik hilineb Vara tagastamisega, omab Rendileandja õigust nõuda Rentnikult leppetrahvi. Iga hilinetud päeva kohta leppetrahvi suuruseks on summa, mis on 20% võrra suurem Vara rendisummast ühe päeva kohta. Näiteks, kui rendisumma on 100 eurot/päevas, on leppetrahvi summaks 120 eurot/päevas (100 eurot + 20% 100 eurost).

3.9. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:

3.9.1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine;

3.9.2. Vara väärtuse (s.o. enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv tavapärane kulumine) vähenemine;

3.9.3. või mistahes muu rike või kahjustus Varal,

on Rendileandjal õigus omal valikul:

3.9.4. keelduda Vara vastuvõtmisest ning nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Vara jaemüügihinnale;

3.9.5. võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara paranduse, puhastamise ja remondiga kaasnevate kulude hüvitamist (puhastamata seadme tagastamisel on Rendile andjal õigus nõuda hüvitist kuni sada kaheksakümmend viis eurot).

3.10. Kui Vara ei ole võimalik remontida või Rentnik jätab Vara tagastamata, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale renditud Vara väärtuse. Pooled võivad Vara üleandmise hetkel määrata Aktis vara väärtuse.


4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTUSED

4.1. Rentnik tasub Rendileandjale Vara kasutamise eest renditasu (renti) vastavalt Lepingule. Renditasu suurus fikseeritakse Aktis. Renditasule lisandub käibemaks.

4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas. Rentnik on kohustatud hüvitama Rendileandja kulutused seoses Rentniku poolt tähtaegselt tasumata renditasu sissenõudmisega, sh Inkasso ja õigusabikulud.

4.3. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi, kasutamis koolitust ja monteerimise ning kütuse, määrdeainete, varuosade jm igapäevase hoolduse kulutusi.

4.4. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult renditava Vara eest enne selle üleandmist tagatisraha tasumist, mille suuruse määrab Rendileandja ning mis kuulub tagastamisele pärast Vara tagastamist ning vastuvõtmist Rendile andja poolt. Rendileandja omab õigust tasaarvestuse korras jätta nimetatud tagatisraha enesele ulatuses, millega on kaetud kõik Rentniku poolsed rahalised kohustused Rendileandja ees.

4.5. Kui Rentnik ei ole arvet saanud, kohustub ta sellest Rendileandjale viivitamatult teada andma. Kui Rentnik ei ole saanud arvet Rentniku kontaktandmete muutumise tõttu, millest ei ole Rendileandjat teavitatud vastavalt Lepingule, loetakse arve Rendileandja poolt väljastatuks samal päeval, mil väljastati esialgne arve.


5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Rentnikul on õigus:

5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.

5.2. Rentnik on kohustatud:

5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga. Täpne tasu on määratud Aktis;

5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;

5.2.3. juhul kui renditud Vara osutub tehniliselt mittekorras olevaks, teatama koheselt, s.o. viivitamata rikke avastamise päeval nimetatud asjaolust Rendileandjale. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (nt tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;

5.2.4. hüvitama tema poolt Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;

5.2.5. Lepingu lõppemisel andma Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist; Rentnik on kohustatud pärast Inventari rendiperioodi lõppu tagastama Inventari Rendileandjale puhtana ja visuaalselt sellises seisundis, nagu Rentnik selle sai, vastasel juhul hüvitama Rendile andjale Vara puhastamiskulud Rendile andja poolt esitatud arve alusel.

5.2.6. kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;

5.2.7. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel, mille tõttu on vähenenud Vara väärtus enam võrreldes Vara normaalse kulumisega heaperemeheliku kasutamise korral, maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab uue Vara jaemüügihinnale;

5.3. Käesoleva rendilepingu punktis 5.2.1 toodud Rentniku renditasu kohustuste rikkumise korral, on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale leppetrahvi vastavalt punktis 3.8. sätestatule. Muude Rentniku kohustuste, sh punktis 5.2.2. – 5.2.7. loetletud kohustuste, rikkumise korral kohustub Rentnik tasuma leppetrahvi summas 300 eurot igakordse rikkumise eest. Rendileandja saab nõuda mistahes kahju hüvitamist Rentnikult, mida leppetrahv ei kata.

5.3.1. Rentnikul ei ole õigust ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta teisaldada Inventari teise

kasutuskohta, kui on märgitud Inventari Üleandmise-Vastuvõtmise Aktis, ja/või anda Inventari

kasutamiseks kolmandatele osapooltele ja/või viia Inventari väljapoole Eesti Vabariigi

territooriumit. Juhul, kui Rentnik viib Inventari väljapoole Eesti Vabariiki ilma Rendileandja kirjaliku

nõusolekuta, kohustub Rentnik Rendileandja esimesel nõudmisel tagastama Inventari

Rendileandjale ja tasuma leppetrahvi teisaldatud Inventari väärtuse ulatuses, mis on toodud

Inventari Üleandmise-Vastuvõtmise Aktis, Rendileandja kirjalikus teates sätestatud tähtaja jooksul.

Leppetrahvi tasumine ei vabasta Rentnikku renditasu ja muude arvutatud trahvide maksmisest.

5.3.2. Rentnik on kohustatud Rendileandjale viivitamatult kirjalikult teatama kui Rentniku kui juriidilise –või eraisiku suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus.

5.3.3.Rentnik on kohustatud ajal, mil Inventar asub Rentniku valduses, kuid ei ole kasutusel, rakendama Inventari kaitsmiseks kõiki vajalikke ja võimalikke ohutusmeetmeid, sh:

5.3.4. aktiveerima Inventari signalisatsiooni ning muud Inventari elektroonilised ja/või mehaanilised

turvasüsteemid, kui need on olemas;

5.3.5. hoidma Inventari suletud ja valve all oleval alal või ruumis.


6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Rendileandjal on lisaks seaduses ning Lepingus sätestatud õigustele õigus:

6.1.1. saada Rentnikult renti;

6.1.2. nõuda Lepingu lõpetamist, Vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist, kui:

6.1.2.1. Rentnik ei ole tasunud renti viie (5) päeva jooksul vastava arve väljastamisest ja ei kustuta võlgnevust kahe (2) päeva jooksul pärast vastava hoiatuse saamisest;

6.1.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund või tekib oht Vara kadumiseks, rikkumiseks, kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;

6.1.2.3. Rentnik rikub muid Lepingu tingimusi.

6.2. Rendileandjal on õigus omal äranägemisel Üldtingimusi muuta, tehes Üldtingimuste uuendatud versiooni

kättesaadavaks VS NORD VIIMISTLUSSEADMED VEEBIPÕHISE RENDIPLATVORMI kaudu ning edastades Rentnikule selle kohta informatiivse e-kirja. Juhul, kui Rentnik ei esita Rendileandjale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Üldtingimuste uuendatud versiooni kättesaadavaks tegemisest VS NORD VIIMISTLUSSEADMED VEEBIPÕHISEL

RENDIPLATVORMIL tagasilükkamise teadet, hakkab Üldtingimuste uuendatud versioon antud Lepingu suhtes kehtima. Uuendatud Üldtingimused ei mõjuta konkreetse Inventari rentimist või lisateenuste pakkumist, mis on Poolte vahel sõlmitud juba enne uuenduste tegemist.


7. VASTUTUS

7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara valduse üleminekust Rentnikule.

7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.

7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole punktis 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.

7.4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest.

7.5. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mida võib renditud Vara põhjustada.

7.6. Rentnik vastutab Inventari hävimise, kaotsimineku ja varguse eest, kui nimetatu toimus Rentniku

poolt Inventari kasutamise aja jooksul ka siis kui Rentnikul puudub kahju tekkimisel süü. Inventari

hävimise, kaotsimineku või varguse korral kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale hävinenud,

kaotsi läinud või varastatud Inventari asendusmaksumuse vastavalt Rendileandja poolt esitatavale

arvele ja arvel toodud tähtaja jooksul. Seadme pesemata jätmisel on pesemis ja puhastushind kuni 195 Eur


9. INVENTARI TRANSPORT

9.1. Inventari transpordi teostab Rentnik omal kulul, kasutades tema poolseid transpordivahendeid ja

tööjõudu, välja arvatud kui Pooled on kokku leppindu teistsuguses Inventari transpordi viisis.

9.2. Juhul kui Inventari transpordi teostab/korraldab Rendileandja, siis:

9.2.1. Tasub Rentnik Rendileandjale Inventari transpordi eest;

9.2.2. Rendileandja autojuhi allkiri Inventari tagastamisel allkirjastatud transpordidokumentidel ei kinnita Rentniku poolt tagastatava Inventari tegeliku seisukorra vastavust Rentniku poolt vastaval

dokumendil esitatud informatsioonile Inventari koosseisu ja tehnilise seisukorra kohta;

9.2.3. Inventari Rentnikule üle andmisel ja/või Rendileandjale tagastamisel on Rentniku kohustuseks

tagada Inventari valmis panek selle maha laadimiseks / laadimiseks ja transpordiks. Juhul kui

Rentnik ei täida käesolevast punktist tulenevaid kohustusi, siis kohustub Rentnik maksma

Rendileandjale tulenevalt Rentniku tegevusest (või tegevusetusest) Rendileandja töötajate

tööseisaku põhjustamise eest hüvitise vastavalt Rendileandja koduleheküljel www.viimistlusseadmed.ee toodud hindadele, või eraldi kokku lepitud hinnas.


10. TAGATIS

10.1. Juhul kui Rentnik kohustub vastavalt käesoleva lepingule andma Rendileandjale

tagatise, siis väljastab Rendileandja Rentnikule tagatise tasumiseks arve, mille alusel kohustub

Rentnik tasuma Rendileandja pangakontole, või kasutades muud arvel näidatud meetodit, arvel

näidatud tagatisraha ning juhul kui vastaval arvel ei ole näidatud tasumise tähtaega, siis kohustub

Rentnik tegema tagatisraha makse enne Üleandmise-

Vastuvõtmise Akti allkirjastamist.

10.2. Rendileandja võib tasutud tagatisraha kasutada Rentniku

viivituses olevatest arvetest tulenevate kohustuste täitmiseks nagu ka Rentniku poolt tagastamata,

kahjustatud või kaotsi läinud Inventari hüvitamise kohustuste täitmiseks. Tagatisraha tasumine ei

välista Rentniku poolset kohustust tasuda Rendileandjale maksetega viivitamisest tulenevaid

leppetrahve, samuti kohustust hüvitada Rendileandjale tekkinud kahju.

10.3. Rendileandja tagastab käesoleva Lepingu punkti 10.1 alusel tasutud tagatisraha Rentnikule kui

Rentnik on Rendileandjale tagastanud Inventari, tasunud kõik Rendileandja väljastatud arved

vastavalt käesolevale Lepingule ning Rentnik on täitnud kõik Lepingut tulenevad kohustused.


11. LEPINGU LÕPPEMINE

11.1. Leping lõpeb:

11.1.1. tähtajalise Lepingu korral tähtaja saabumisel;

11.1.2. teistel seaduses toodud alustel.

11.2. Leping võidakse lõpetada:

11.2.1. Poolte kokkuleppel;

11.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel.


12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti õiguse kohaselt Harju Maakohtus.Käendusleping


VS Nord OÜ (registrikood 12304946), asukoht Kopra 5, Silla küla, Pärnu maakond 86604, keda esindab juhatuse liige Roman Konontšuk (isikukood 38603245218), e-postiaadress: [email protected], kontaktnumber: +372 510182 (edaspidi Võlausaldaja)

ja

Nimi XXX, elukoht XXX, kontaktnumber: XXX; (edaspidi Käendaja),

keda nimetatakse edaspidi Pool või Pooled, sõlmisid käesoleva käenduslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Käendatav kohustus, käenduse maht ja piirid

1.1. Käesoleva lepinguga kohustub Käendaja Võlausaldaja ees vastutama Võlgniku kohustuse täitmise eest, Võlgnikuks on XXX, Aadress: XXX Võlausaldaja ja Võlgniku vahel on sõlmitud Koostööleping (Põhileping) ja vara üleandmis-vastuvõtuakt.

1.2. Käendaja käendab tingimusteta ja tagasivõtmatult Võlgniku poolt Võlausaldajale võlgnetava summa tasumise, juhul kui Võlgnik ei täida Põhilepingus või mistahes muust õigussuhtest tulenevaid maksekohustusi Võlausaldaja ees tähtaegselt ja nõuetekohaselt.

1.3. Käendaja vastutab ka kõigi Võlausaldaja ja Võlgniku vahel sõlmitud Põhilepingu tulevikus tehtavate muudatuste ja täienduste ning lisadega võetud kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

1.4. Käendaja vastutab Võlgniku poolt tähtaegselt ja nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustuste eest: tasumata ostuhinna, viiviste ning kohustuste rikkumisest tulenevate nõuete, eelkõige kahju, samuti Võlgnikult võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulutuste ning kahju hüvitamise eest, samuti Põhilepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest summas kuni 10 000,00 (kümme tuhat) eurot.

1.5. Käendaja vastutab Põhilepingus ja/või muul alusel tulevikus tekkivate või tingimuslike nõuete eest. Juhul, kui Põhilepingu mistahes tingimusi muudetakse, vastutab Käendaja nendest muudatustest tulenevate kohustuste täitmise eest punktis 1.5. vastutuse rahalise maksimumsumma piirides.

1.6. Käendaja vastutab Lepingus toodud kohustuste täitmise eest kogu oma olemasoleva ja tulevikus soetatava varaga.

1.7. Käendaja on kohustatud Võlausaldaja nõudmisel esitama tõendeid ja dokumente, mis tõendavad Lepingu täitmiseks Käendaja vara ja vahendite olemasolu.


2. Käenduse täitmine

Juhul, kui Võlgnik ei täida Põhilepingust tulenevaid kohustusi tähtaegselt ja nõuetekohaselt, võib Võlausaldaja nõuda Põhilepingu täitmist omal äranägemisel kas Võlgnikult või Käendajalt või mõlemalt ühiselt. Käendaja on kohustatud täitma Võlgniku poolt Võlausaldaja kasuks täitmata rahalised kohustused 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Võlausaldaja sellekohase kirjaliku teate kättesaamisest.


3. Teatamiskohustus ja teadete edastamine

3.1. Käendaja on kohustatud teatama 1(ühe) nädala jooksul pärast Lepingus toodud andmete muutumist sellest kirjalikult Võlausaldajale. Juhul, kui Käendaja on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest Võlausaldajat kirjalikult informeerinud, loetakse teade tema poolt kättesaaduks, kui see on postitatud Lepingus märgitud aadressile.

3.2. Ühe Poole teade teisele Poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on üleantud allkirja vastu või edastatud Lepingu päises märgitud e-postiaadressile.


4. Käenduse tähtaeg

Leping jõustub allkirjastamise momendist ja on sõlmitud tähtajatult.


5. Muud tingimused

5.1. Juhul, kui Käendaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, on Võlausaldajal õigus avaldada ja avalikustada Lepingu rikkumise asjaolusid ja Käendajat puudutav info (sh isikukood) kolmandatele isikutele omal äranägemisel ja ulatuses.

5.2. Käendaja kinnitab, et ta nõustub tema andmete (sh isikuandmete) edastamisega kolmandatele isikutele (sh AS-le Creditinfo Eesti) ning olemasolevate andmete töötlemisega.

5.3. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks juhul, kui selle põhjustas vääramatu jõud. Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele ning vääramatu jõu asjaolude äralangemisel Lepingut täitma asuma.

5.4. Käendaja kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud tingimustega ja mõistab Lepingu sõlmimisega enesele võetavate kohustuste olemust. Samas kinnitab Käendaja, et tal on kõik õigused ja volitused Lepingut selles toodud tingimustel sõlmida.


6. Lõppsätted

6.1. Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel kirjalikus vormis. Kokkulepped muus vormis ei ole Pooltele täitmiseks siduvad.

6.2. Erimeelsused, mida Pooled ei suuda lahendada kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus.

6.3. Lepingus eraldi reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

6.4. Leping on koostatud 2 (kahes) identses eksemplaris, millest üks jääb Võlausaldajale ja teine Käendajale. Digitaalselt allkirjastatav Leping on vormistatud 1 (ühes) eksemplaris.


Võlausaldaja: Käendaja:


_____________________________ __________________

VS Nord OÜ juhatuse liige