Liigu sisu juurde
Õuna- ja marjapurustaja M50

Rendi Õuna- ja marjapurustaja M50

Purustab õunad väikesteks tükkideks, mille tulemusena saab pressimise käigus rohkem mahla kätte. Lehtri (31cm) metallpinna töötlus vastab toiduainete normidele. Efektiivse purustamise tagab roostevaba lõikeketas, mis pöörleb suurel kiirusel. Sobib ideaalselt õuntele aga purustab ka suuremate marjade kestad (nt. tikrid) - tulemusena jääb ära aeganõudev aurutamine mahla väljutamiseks. Omadused: Tootlikkus: 400-600kg/h ; Võimsus: 1,5kw/230V. Kaal: 23kg ; Üldmõõt: 34x42x124cm ; Materjal: lehter - töödeldud teras, tööelement- roostevaba.

Õuna- ja marjapurustaja M50
30.5€ Ööpäev
64.05€ 3 Ööpäeva
104.62€ Nädal
219.6€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

2. LEPINGU DOKUMENDID

2.1. Leping koosneb käesolevast Lepingust, Renditingimustest, Lepingu lisadest ja leping/arvetest, milles pooled lepivad kokku peale käesoleva lepingu sõlmimist.

2.2. Käesoleva Lepingu lahutamatuks osaks olevad Renditingimused on Rentnikule avalikult kättesaadavad Rendileandja kodulehe aadressil www.cidermill.eu

2.3. Lepingu ja Renditingimuste vastuolu korral Pooled juhinduvad esmalt käesoleva Lepingu sätetest ja alles siis Renditingimustest.

3. LEPINGU ESE , TÄHTAEG JA KINNITUSED

3.1. Käesoleva Lepinguga Rendileandja annab tasu eest, Lepingu kehtivusaja jooksul ja Renditingimustes sätestatud korras, Rentnikule rendile mitmesuguseid erinevaid seadmeid või muid tööks vajalikke abivahendeid (edaspidi «Vara»).

3.2. Rendileandja, kui Vara omanik, annab Vara rendile ja Rentnik rendib Vara eesmärgiga kasutada seda ajutiselt oma majandustegevuses.

3.3. Rendile antava Vara koosseis, sortiment, kogus, renditasu määr ja rendi tähtaeg lepitakse kokku Poolte vahel igal Vara rendile andmise juhul eraldi ning vormistatakse kirjalikult käesoleva Lepingu punktis 4.2 sätestatud korras.

3.4. Käesolev Leping jõustub selle allkirjastamise hetkest alates ja on sõlmitud kahes eksemplaris, millest üks jääb Rentnikule ja teine Rendileandjale. .

3.5. Käesoleva Lepingu allkirjastamisega Rentnik kinnitab, lisaks Renditingimuste peatükile 2, et ta on tutvunud Lepingu lahutamatuks osaks olevate Renditingimustega, tingimused on talle arusaadavad, ta nõustub nimetatud tingimustega ja kohustub neid täitma.

4. VARA ÜLEANDMINE, VASTUVÕTMINE JA TAGASTAMINE

4.1. Vara üleandmine, vastuvõtmine ja tagastamine toimub Renditingimuste 3. peatükis sätestatud tingimustel ja korras. Poolte kokkuleppel võib Vara üleandmine, vastuvõtmine ja tagastamine toimuda ka Rentniku poolt nimetatud aadressil juhul, kui Rentnik tellib Rendileandjalt vastavat tasulist transporditeenust ja allkirjastab rendilepingu digitaalselt.

4.2. Vara üleandmine, vastuvõtmine ja tagastamine vormistatakse leping/arvega, millel on ära näidatud Rendileandja rekvisiidid, Rentniku (maksja) nimetus ja aadress, objekti aadress, Vara koosseis, sortiment, kogus, renditasu määr, rendi tähtaeg ja vastuvõtva Poole esindaja selgelt loetav ees- ja perekonnanimi, isikukood ja allkiri.

4.3. Kui Rentniku renditavale Vara’le käsutab ja võtab vastu keegi teine, siis volitatud esindajate nimekiri (lepingu lisa nr. 1) peab olema esitatud Rendileandjale käesoleval Lepingu allakirjutamise päevaks ning see peab sisaldama volitatud isiku(te) ees- ja perekonnanime(sid), isikukoode, ameteid ja allkirja näidiseid.

4.4. Rentniku esindajate nimekirja muudatused vormistatakse kirjalikult, Lepingu lisana11. peatükis sätestatud korras, Rentniku vastavasisulise avalduse (teate) alusel, mille õigsuse eest on vastutav üksnes Rentnik ise.

4.5. Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Rentnikule üle Vara vastuvõtmise hetkest alates.

5. RENDITASU JA ARVELDAMISE KORD

5.1. Vara ühe päeva renditasu määr määratakse kindlaks Rendileandja hinnakirja alusel (vt. p. 4.2). Seejuures rendi-tasu ei sisalda kulutusi renditud Vara transpordil, peale ja mahalaadimisele, monteerimisele ning kulusid kütusele, määrdeainetele ja elektrienergiale.

5.2. Rentnik on kohustatud renditasu maksma ettemaksuna kokkulepitud kasutusperioodi jooksul koostatud arve alu-sel. Kusjuures arve loetakse tähtajaks tasutuks juhul, kui raha on laekunud Rendileandja arveldusarvele või on tasutud sularahas Rendileandja esindajale.

5.3. Rendileandjal on õigus enam kui seitse (7) kalendripäeva kestva rendiperioodi ajal Rentnikule esitada vahearveid käesoleva peatüki p. 5.2 sätestatud tingimustel.

5.4. Tähtaegselt tasumata renditasult Rentnik kohustub maksma Rendileandjale viivist 0,5% tasumata summalt iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest. Lisaks sellele, Rentnik kohustub hüvitama Rendileandja kulutused seoses Rentniku poolt tähtaegselt tasumata renditasu sissenõudmisega tekkinud kulutused, s.h. inkasso- ja õigusabikulud.

5.5. Kui Rentnik peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi ja intressi, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel juba sissenõutavaks muutunud intressi (viivise) ning lõpuks põhikohustuse katteks.

5.6. Juhul, kui Rentnik ei ole Rendileandjale Vara tagastanud kokkulepitud kasutusperioodi lõpuks siis Rentnik on koheselt kohustatud lisarendipäevade eest tasuma renti. Eelnimetatud kohustuse mittetäitmise korral Rentnik on kohustatud rendile võetud Vara ühe (1) päeva jooksul Rendileandjale tagastama.

6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Rendileandjal on õigus:

6.1.1. nõuda vara ettenäitamist, kontrollida Vara seisukorda ja otstarbele vastavat kasutamist Rentniku poolt, samuti teostada Vara tehnilist hooldust;

6.1.2. mitte väljastada Vara, kui Rentnikul on Rendileandja ees võlgnevusi;

6.1.3. teha Rentnikule Lepingus nimetatud nõuete järgimata jätmise korral, samuti muude seadusest või headest kommetest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral kohustuslikke ettekirjutusi rikkumise lõpetamiseks ja peatada Vara kasutamine kuni rikkumise lõpetamiseni;

6.1.4. viivitamata peatada Vara kasutamise Rentniku poolt, kui Vara kasutamine kujutab endast ohtu inimeste elule või tervisele, keskkonnale või Rendileandja või kolmandate isikute varale

6.1.5. nõuda Vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda omandi igasuguse rikkumise kõrvaldamist;

6.1.6. nõuda Rentnikult Varaga seotud Rendileandja poolt tehtud kulutuste hüvitamist, kui need kulutused pidi vastavalt käesolevale Lepingule ja Renditingimustele või seadusele kandma Rentnik;

6.1.7. kõik Rendileandja eelneva loata Varale tehtud Parendused endale jätta ilma nende väärtust Rentnikule hüvitamata;

6.1.8. nõuda Rentnikult renti ja teisi Lepinguga ja Renditingimustega ettenähtud tasusid, trahve ja hüvitisi;

6.1.9. nõuda Rentnikult käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks tagatist, garantii- või käenduslepingu sõlmimist juhuks, kui Rentnik jätab kohustused täitmata või ei täida neid õigeaegselt.

6.2. Rendileandja on kohustatud:

6.2.1. andma pärast käesoleva Lepingu sõlmimist vastavasisulise leping/arve alusel Vara Rentniku valdusse ja ka-sutusse;

6.2.2. väljastama Rentnikule töökorras Vara. Seejuures Vara loetakse töökorras olevana väljastatuks, kui sellekoha-seid pretensioone Rentnik ei ole esitanud vara väljastamise hetkest.

6.2.3. varustama Rentnikku Vara kasutamise ja ohutustehnika kohta käiva infoga;

6.2.4. tagama Vara vastavuse tootjapoolsetele tehnilistele tingimustele ning Vara tehnilise korrasoleku;

6.2.5. osutama võimaluste piires Rentnikule kaasabi Rentniku valduse rikkumisel või Vara kasutamise takistamisel kolmandate isikute poolt;

6.2.6. Vara tagastamisel Vara Rentnikult leping/arve alusel vastu võtma.

7. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1. Rentnikul on õigus:

7.1.1. nõuda Rentniku poolt valitud Vara leping/arve alusel üle andmist Rentnikule;

7.1.2. kasutada Vara vastavuses Lepinguga, kahjustamata seejuures Rendileandja õiguspäraseid huve;

7.1.3. nõuda Vara välja mis tahes ebaseaduslikust valdusest ja nõuda Vara valdamisele ja kasutamisele tehtavate takistuste kõrvaldamist.

7.2. Rentnik on kohustatud:

7.2.1. Vara Rendileandjalt leping/arve alusel vastu võtma;

7.2.2. kasutama Vara kooskõlas Lepinguga ja vastavalt Vara otstarbele säästlikult ja heaperemehelikult ning võtma tarvitusele kõik abinõud vältimaks Vara kahjustamist või Rendileandja vara ja õiguste kahjustamist muul viisil;

7.2..3. lubama Rendileandjat kooskõlas Lepingu p. 6.1.1 kontrollida Vara seisukorda ja lepingujärgset ning otstarbele vastavat kasutamist, samuti teostada Vara tehnilist hooldust;

7.2.4. tasuma Vara kasutamise eest renti vastavalt Lepingule ning kandma kõik Rentniku poolt Vara kasutamisega seotud muud kulud;

7.2.5. täitma Rendileandja poolt kooskõlas käesoleva Lepingu p. 6.1.3 tehtud ettekirjutusi;

7.2.6. teatama Rendileandjale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Vara või selle osad on varastatud, hävinud või rikutud või satuvad hävimis- või rikkumisohtu või esinevad asjaolud, mis põhjustavad või võivad põhjustada Vara kahjustumist või Rendileandja Vara või õiguste muul viisil kahjustumist;

7.2.7. teatama viivitamatult 11. peatükis sätestatud viisil Rentniku kontakt- ja asukohaandmete muutustest, likvideerimis- või pankrotimenetluse alustamisest Rentniku suhtes;

7.2.8. tagastama Lepingu lõppemisel (hiljemalt järgmiseks päeva kella 10:00’ks) või ennetähtaegsel lõpetamisel Vara viivitamatult Rendileandjale samas seisundis ja korras, millises Rentnik Vara rendile sai, võttes arvesse asja loomulikku kulumist;

7.2.9. mitte üle andma Vara ega käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ega koormama neid kolmandate isikute kasuks;

7.2.10. mitte andma Vara allrendile või kolmandate isikute kasutusse ilma Rendileandja eelneva kirjaliku kooskõlastuseta;

7.2.11. täitma muid käesolevast Lepingust, Renditingimustest ja seadusest tulenevaid kohustusi;

7.2.12. Vara hävimisel või kadumisel koheselt sellest teatama Rendileandjale ja Rendileandja esimesel nõudmisel hüvitama kümne (10) päeva jooksul hävinud või kadunud Vara jaemüügihinna (Renditingimuste p. 5.2.7) vastavasisulise nõude väljastamise päevast arvates.

8. LEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE

8.1. Käesolev leping lõpeb p. 3.4 sätestatud Lepingu tähtaja möödumisel või Poolte kokkuleppel, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud.

8.2. Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool Lepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa üle-sütlemist soovivalt poolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes, eeldada, et ta Lepingu täitmist jätkab.

8.3. Rendileandjal on õigus käesolev Leping üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikult vähemalt ühe kalendri-päeva ette, kui:

8.3.1. Rentnik ei kasuta vaatamata Rendileandja eelnevale hoiatusele jätkuvalt Vara hoolikalt ja vastavalt Vara sihtots-tarbele;

8.3.2. Rentniku tegevus halvendab Vara seisundit või Rentnik kahjustab Vara tahtlikult;

8.3.3. Rentnikul on maksevõlg Rendileandja ees

8.3.4. Rentnik ei luba Rendileandjat kooskõlas Lepingu p. 6.1.1 kontrollida Vara seisukorda ja lepingujärgset ning ots-tarbele vastavat kasutamist, samuti teostada Vara tehnilist hooldust;

8.3.5. Rentnik on andnud Vara ilma Rendileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta allüürile või muul viisil kolmandate isikute kasutusse;

8.3.6. Rentnik on muul, Lepingus sätestamata viisil oluliselt rikkunud Lepingus kokkulepitud tingimusi ning ülesütle-mine ei ole keelatud seadusega.

9. KAHJU HÜVITAMINE

9.1. Pooled on kohustatud täielikult hüvitama teineteisele oma käesolevast Lepingust, õigusaktidest või headest kommetest tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahju.

9.2. Pool vastutab oma esindaja (juhatuse või seda asendava organi liikme või muu teda esindava isiku) ja isikute, keda ta oma kohustuse täitmiseks kasutab, sealhulgas iseäranis töötajate, teenistujate, esindajate või käsundisaajate tegevusega põhjustatud kahju eest samamoodi nagu oma tegevusega põhjustatud kahju eest.

9.3. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse ülemi-nekust kuni vara tagastamiseni Rendileandjale. Vara hävimine, kadumine või kahjustamine Rentnikust mitteoleneva-tel põhjustel ei ole Rentniku vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.

9.4. Vara kadumisel, kasutamiskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel, mille tõttu on vähenenud Vara väärtus võr-reldes Vara normaalse kulumisega ja heaperemeheliku kasutamisega, Rentnik on kohustatud maksma Rendileandja-le hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale.

9.5. Juhul, kui Rentnik viivitab Vara tagastamisega Rendileandjale, siis on ta kohustatud maksma Rendileandjale li-saks rendile ka leppetrahvi 0,5% (null koma viis protsenti) renditasu ühe päeva määrast iga tagastamisega hilinenud päeva eest.

10. VÄÄRAMATU JÕUD

10.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.

10.2. Vääramatu jõu all mõeldakse loodusõnnetust, sõjategevust, rahvarahutusi ning mistahes muid erakorralisi as-jaolusid, mille saabumist vastavast asjaolust mõjustatud pool ei saanud ette näha või isegi kui sai ette näha, siis ei saanud selle saabumist vältida.

10.3. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Lepingu pooli kohustusest rakendada kõiki jõupingutusi Lepingu eesmärgi saavutamiseks, vääramatu jõu asjaolude ja tagajärgede kõrvaldamiseks ja Lepingu täitmisele asumisest niipea, kui takistused on kõrvaldatud.

10.4. Vääramatu jõu esinemine peatab Lepingu täitmise vääramatu jõu esinemise kestvuse võrra.

11. TEADETE EDASTAMINE

11.1. Kõik käesoleva lepinguga seotud pooltevahelised teated (avaldused, pretensioonid, nõuded) peavad olema esi-tatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kas tähitud kirjaga või allkirja vastu üleantud, välja arvatud teated, mis on informatiivset laadi ja mille edastamine ei too kaasa õiguslikke tagajärgi.

11.2. Teade loetakse poolele üleantuks, kui see on üleantud allkirja vastu või teade on saadetud postiasutuse kaudu tähitud kirjaga poole näidatud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

11.3. Punktis 11.1. nimetatud teateid võib esitada elektrooniliselt juhul, kui see on see on teostatud püsivat taasesita-mist võimaldaval viisil, sisaldab teate saatja nime ja allkirja.

11.4. Elektrooniline teade loetakse teisele poolele üleantuks e-kirja väljastamise kuupäevale järgnevast tööpäevast juhul, kui kiri on saadetud käesolevas Lepingus märgitud poole elektroonilisel aadressil või tema avalikul elektroonili-sel koduleheküljel märgitud e-posti aadressil.

12. MUUD TINGIMUSED

12.1. Käesolevat Lepingut käsitlevad Pooled kui nende suhete alust Lepingu kehtimise ajal.

12.2. Lepinguga lahendamata küsimustes Pooled juhinduvad eelkõige EV kehtivast seadusandlusest.

12.3. Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel vaidlused la-hendatakse EV seadusega sätestatud korras, Rendileandja valikul, kas Rendileandja või Rentniku asukohajärgses maakohtus.

12.5. Leping on koostatud eesti keeles, kahel (2.) lehel, kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks kummalegi Poolele.