Liigu sisu juurde
Opel Vivaro long 2018

Rendi Opel Vivaro long 2018

OPEL VIVARO LONG 2018


Aasta: 2018

Mootor: 2,0 l

Käigukast: manuaal

Keretüüp: väikebuss

Värv: pruun

Uste arv: 4

Istekohti: 9

Kütus: diisel

Varustus: CD/MP3, konditsioneer, kompuuter, püsikiiruse hoidja

Omadus Väärtus
Mark Opel
Mudel Vivaro
Keretüüp Väikebuss
Mootor 2,0
Käigukast Manuaal
Istekohti 8
Kütus Diisel
Opel Vivaro long 2018
45.01€ Ööpäev
135.02€ 3 Ööpäeva
280.03€ Nädal
688.45€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €


RENDIAUTOS SUITSETAMINE RANGELT KEELATUD!!! TRAHV 200 EUR).


I

Üldsätted

1.Rendileping kehtib alates sõlmimisest kuni sõiduki tagastamiseni

lepingus märgitud kuupäeval ja kokkulepitud kohas. Pretensioonide

korral aga kuni pretensioonide lahendamiseni.

2.Rendipäeva pikkus on 24 tundi.

3.Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse üle täis paagiga ja

rentnikul on kohustus tagastada sõiduk täis paagiga. Kui seda ei

ole tehtud on rentnik kohustatud tasuma puuduoleva kütuse eest 1,5

kordse turuhinna iga puuduva liitri kohta + 20 EUR tankimistasu.

Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentija.

4. Rentnik saab rendiperioodi alguses puhta, hooldatud, tehniliselt väga

heas korras auto.

5.  Rentnikul on õigus sõita autoga rendilepingus näidatud riikides.

Lepingu rikkumisel on rentijal õigus nõuda trahvi kuni 1000 EUR.

6. . Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka

tagantjärgi.

7.Rendileandjal on õigus küsida rentnikult iga purunenud rehvi eest

100 EUR.

8.Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida

seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise

rikke tõttu.

9.Rendileandjal on õigus küsida rentniku poolt määritud istmete

eest keemilise puhastuse tasu kuni 100 Eurot.

II

Rentniku kohustused


1.Rentnik

kohustub tegema ettemaksu rendiperioodiks.

2.Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama ennem enda kasutusse

võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri

lepingul kinnitab pretensioonide puudumist.

3.Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase

juhendile.

4.Rentnik on kohustatud hoolitsema rendisõiduki eest heaperemehelikult

ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel

(kandma kulu).

5.Rentnik on kohustatud sõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks

tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, samuti pukseerimiseks,

autovõidusõiduks, treeninguks jne.

6.Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed

Teeseaduse mõttes.

7.Rentnik on kohustatud sõidukit mitte andma kolmandale isikule

kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval

lepingul, olles ise kaasas.

8.Rentnik kasutab sõidukis vaid selleks ettenähtud kütust.

9.Rentnik või teine juht on kohustatud veenduma enne igat sõitu

sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima tehnoseisundit sõidu

ajal. Tehnilise rikke esinemisel sõitmise katkestama vea

kõrvaldamiseni.

10.Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja

sõidukile ettenähtud mootorikütusega.

11.Rentnik on kohustatud tegema kõik, et rendileandjale ja

kolmandatele isikutele ei tekitata kahju.

12.Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi jms. juhtumi korral on rentnik

kohustatud viivitamatult teavitama rendileandjat juhtunust. Kui

tegemist on olukorraga, kus rentnikul tekib seadusest tulenev

kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid on rentnik

kohustatud seda tegema.

13.Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki ettenähtud ajal ettenähtud

kohta. Sõidukit ei tohi hüljata. TRAHV 1000 EUR

14.Kahju tekkimisel rendile andjale või kolmandatele isikutele või

dokumentide või esemete kadumisel on rentnik ja teine juht

kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama rendile andjale

kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku

seletuse andmiseks võib seda esitada rendile andjale erandkorras ka

lepingus toodud e-maili aadressile varustades seletuse

digitaalallkirjaga.

IV

Rentniku vastutus


1.Rentnikvastutab oma süül tekitatud kahjude eest, mida ei kata kindlustus.

Kaskokindlustuse omavastutus on 400 eurot.

2.Rentnik vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud või

vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

3.Sõiduki kahjustamisel rentniku enda või kolmandate isikute poolt

kannab kahju rentnik.

4. Kui rentnik või teine juht on oma teoga

(tegevuse või tegevusetusega) põhjustanud kahju rendile andjale või

kolmandale isikule tahtlikult, kannab rentnik kahju täielikult.

5.Kui Rentnik kasutab autot joobes, siis kindlustus omab õigust tekkinud

kahju mitte kompenseerida. Sellisel juhul vastutab rentnik täielikult

tekitatud kahju eest.

6.Kui rentnik annab sõiduki üle kolmandale isikule, kannab rentnik

täielikult rendileandjale või kolmandatele isikutele tekkinud

kahju.

7.Auto varguse puhul on rentnik kohustatud rentijale üle andma auto

signalisatsiooniseadme ja võtme. Vastasel korral võib kindlustus

auto vargusest tulenevat kahju mitte hüvitada ja vastutus hüvitise

eest lasub rentnikul.

8. Kui rendileandjale tagastatud sõiduk vajab remonti, kannab rentnik

iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinna lisaks

remondikulule.

9.  Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab

rentnik.

10.Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku

varustusega sõiduki tagastamisel tasub rentnik rendileandjale

leppetrahvi 200 eurot iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme

kohta.

11.Sõiduki tagastamisel paagiga, mis ei ole sellele sõidukile

ettenähtud kütusega täielikult täidetud maksab rentnik tankimise

tasu 20 eurot ja puuduva kütuse maksumuse 1,5 kordselt.

12.Rentniku poolt sõiduki hülgamisel tasub rentnik rendileandjale

leppetrahvi sõiduki soetusmaksumuse ulatuses.

13.Rentnik vastutab omanikuvastutuse põhimõtete kohaselt rendileandja

eest ja tasub rendileandjale määratud trahvid.

V

Rendileandja kohustused


1.Rendileandja

kohustub sõiduki rentnikule andma üle lepingus märgitud

kokkulepitud kohas ja ajal.

2.Rendileandja

kohustub täitma lepingut heas usus.


VI

Rendileandja õigused

1.Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses.

2.Rendileandjal on õigus kontrollida sõiduki seisundit ja selle

korrashoiu tagamist.

3.Rendileandja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse

sõltumata sõiduki asukohast.

4.Rendileandjal on õigus loobuda sõiduki rentimisest ja lõpetada

rendileping, kui rentnik või teine juht äratab kahtlust või võib

arvata, et sõidukit kasutatakse pahatahtlikul eesmärgil või

eiratakse ekspluatatsiooni nõudeid.

5.Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud ( avarii, liiklusõnnetus,

reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste

täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või teise juhi ja

kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele rendileandja poolt. Need

kulud jäävad rentniku enda kanda ja see on rendirisk.

6.Kahju tekkimise juhtumist rendileandjat mitteteavitamisel tasub

rentnik kolmekordselt rendisumma ja kannab rendile andjale sellest

tekkinud kahjud. Kahju hüvitamine toimub ühekordse rahamaksmise

kaudu.

7.Käesolev leping on kooskõlas mõistlikkuse ja hea usu põhimõttega.

Alloleva allkirjaga tõendan, et olen rendilepingu täielikult läbi

lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustun nende

tingimustega.

VI

Muud sätted


1.Alloleva allkirjaga tõendab rentnik, et on rendilepingu täielikult

läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustub

lepingu tingimustega.

2.Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Võlaõigusseaduse

§ 339 kuni § 390 sätetest.