Liigu sisu juurde
Merekonteiner 20DC (6m)

Rendi Merekonteiner 20DC (6m)

Merekonteineri suurus:

Pikkus: 6058 mm

Laius: 2438 mm

Kõrgus: 2591 mm

Merekonteiner 20DC (6m)
6.1€ Ööpäev
18.3€ 3 Ööpäeva
42.7€ Nädal
80.52€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €1. MÕISTED
1.1. Pool: Üürileandja või Üürnik, ühiselt

nimetatud Pooled.
1.2.Leping: Poolte vahel sõlmitud Soojaku

üürileping, milles on fikseeritud üürile antav soojak või muu seade ning

olemasolu korral ka erikokkulepped.
1.3. Seade: Lepinguga üürile antav/antud

seade.
2. ÜÜRNIK KINNITAB:
2.1. Üürnikul

on kõik õigused Lepingu sõlmimiseks, ei esine ühtegi asjaolu, mis võib

takistada või välistada Lepingu sõlmimise, Lepingu sõlmimisel võetavate

kohustuste täitmise;
2.2. Üürnik on

põhjalikult tutvunud Lepingu lahutamatuks osaks oleva Seadme seisundiga (sealhulgas tehnilise seisundiga) ja Seadme omadustega;
2.3. Üürnik on

Üürileandjalt saanud ammendavad vastused kõigile Seadme kasutamist, omadusi ja

ohutusnõudeid puudutavatele küsimustele.
2.4. Üürnik

omab kõiki vajalikke oskusi ja tingimusi, vajalikke eeldusi Seadme

nõuetekohaseks, eesmärgipäraseks  ja

ohutuks kasutamiseks.
3. LEPINGU SÕLMIMINE ja LÕPPEMINE
3.1. Leping

loetakse sõlmituks Võlaõigusseaduses (VÕS) sätestatud korras. Leping lõpeb

Seadme nõuetekohasel tagastamisel Üürileandjale Üürileandja asukohas või muus

Üürileandja määratud kohas Tallinna linna piires. Leping on sõlmitud tähtajatuna. Lepingu võib pikendada

Poolte vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitava

kokkuleppega. Poolel on õigus Leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades

sellest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt 5

kalendripäeva. Poolte kokkuleppel võib Leping korraliselt ennetähtaegselt

lõpetada.3.2. Juhul kui

tegelik Üüriperiood on üle 30 kalendripäeva, arvestatakse Üüriperioodi pikkust

päevades (Üüripäev), kusjuures esimeseks Üüripäevaks on Seadme Üürniku valdusse

üleandmise päev ning viimaseks Üüripäevaks on Seadme nõuetekohase tagastamise

päev.4. SEADME ÜLEANDMINE ja TAGASTAMINE
4.1. Seade antakse

Üürniku valdusse esimesel võimalusel pärast Lepingu jõustumist. Seade tuleb

tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgmise tööpäeva kella

10-00-ks. Üürileandja toimetab

Seadme Üürniku määratud kohta Tallinna linna piires Lepingus kokkulepitud tasu

eest. Tasus toimetamise eest väljapoole Tallinna linna lepitakse kokku eraldi.

Seadme paigalduskoht peab olema sile (tasane) ja kõva pinnasega.4.2. Seadme

vastuvõtmisel kohustub Üürnik kohapeal koheselt kontrollima Seadme kvaliteeti, seisundit,

sealhulgas tehnilist seisundit ning viivitamatult vähemalt kirjalikku

taasesitamist võimaldavas vormis teatama Üürileandjale kõigist tuvastatud

puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmega. Viivitamatult teatamata

jätmise korral loetakse, et Seade vastab kvaliteedile, Seadme seisund,

sealhulgas tehniline seisund on hea ning Üürnik ei oma pretensioone Seadme

kvaliteedi ja seisundi, sealhulgas tehnilise seisundi kohta, v.a võimalike

varjatud puuduste osas, mida ei ole mõistlikult võimalik hoolsa kontrollimise

käigus tuvastada.4.3. Seadme

vastuvõtmisel koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt..
4.4. Seade

tagastatakse Üürileandjale tema poolt määratud kohas Tallinna linna piires,

milleks on Lepingu sõlmimise ajal Tallinn,

Sikupilli 19. Määratud koha asukoha muutumisest teatab Üürileandja

Üürnikku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel). Seadme

(tagasi)toimetamine Üürileandjale toimub Üürniku kulul ja vastutusel. Seadme

tagastamisel peab Seade olema samas seisundis, milles Üürnik Seadme sai, võttes

arvesse loomulikku (normaalset) kulumist. Seadme tagastamise kohta koostatakse

üleandmise-vastuvõtmise akt. Tagastamisel peab Seade olema heas korras,

puhastatud ja ilma puuduste ja defektideta (v.a loomulik kulumine). Juhul, kui

tagastamisel või selle järgselt selgub, et Seade vajab puhastamist,

kordategemist ja/või parandamist, kohustub Üürnik kandma kõik sellega seotud

kulud. Vastavasisuliste parandamis-, kordategemise ja puhastamistööde

hinnakirjaga on võimalik tutvuda Üürileandja veebilehel.  Hinnakirjas vastava parandamis- või muu töö

puudumise korral kohustub Üürnik hüvitama kulu, mis on vajalik Seadme

puhastamiseks, kordategemiseks ja parandamiseks.4.5. Kui

Üürileandja tuvastab Seadme tagastamisel või selle järgselt Seadme

kasutuskõlbmatuks muutumise või Seadme väärtuse olulise vähendamise asjaolu

tagajärjel, mille eest on vastutav Üürnik, on Üürileandjal õigus omal valikul

kas keelduda Seadme vastuvõtmisest ja nõuda Üürnikult hüvitist summas, mis

vastab uue Seadme hinnale või võtta Seade vastu ning nõuda Üürnikult Seadme

parandamise ja remondiga kaasnevate kõikide kulude hüvitamist. Eeldatakse, et Seadme

hind on 2200

EUR ilma käibemaksuta. Sama kehtib ka siis, kui Seade on läinud kaotsi.4.6. Seade

loetakse kaotsiläinuks, kui see ei ole tagastatud Üürileandjale seitsme päeva

jooksul arvates Lepingu lõppemisest.
5. ÜÜRITASU ja TAGATISRAHA
5.1. Üüritasu

sisaldab tasu üksnes Seadme kasutamise võimaldamise eest. Üüritasu ei sisalda

mh. Seadme tavapärase kasutamisega seotud kulutusi (koristus, elekter, vesi,

küttekulu jm).
5.2. Üüritasu

tasumise aluseks on Üürileandja poolt elektronposti teel või muul moel

väljastatav arve, sh. ettemaksuarve. Kui arves ei ole teisiti määratud, on arve

maksetähtaeg 5 (viis) kalendripäeva. Üürileandja väljastab arve igakuiselt

kalendrikuu ette (ettemaksuarve) hiljemalt jooksva kalendrikuu viiendaks

tööpäevaks. Esimene arve väljastatakse Üürilepingu sõlmimisel ning sisaldab

Üüritasu esimese kuu eest, esialgse tagatisraha ja toimetamistasu. Kuni arve

täielikku tasumist on Üürileandjal õigus keelduda oma kohustuste täitmisest.5.3. Üürnik

kohustub teavitama Üürileandjat arve mittesaamise kohta, kui arve ei ole saadud

hiljemalt jooksva kuu kuuendal tööpäeval. Arve mittesaamine ei vabasta Üürnikku

arve maksmise kohustusest. Pooled loevad, et arve saamist tõendab mh.

kolmandast isikust teenusepakkuja vastav logifail.5.4. Üüritasu

ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Üürniku poolt

tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Üürileandja

arvelduskontole või tasutud sularahas.
5.5. Lepingu

sõlmimisele kohaldub esialgne Tagatisraha. Üürileandjal on õigus nõuda nii enne

Seadme kasutusse üleandmist kui ka Lepingu kehtivuse jooksul täiendava

Tagatisraha tasumist. Täiendava Tagatisraha suuruse määrab Üürileandja,

kusjuures Tagatisraha suurus ei tohi ületada uue Seadme hanke hinda. Täiendava

Tagatisraha summa kohustub Üürnik tasuma Üürileandjale hiljemalt kolmandal

tööpäeval vastavasisulise vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis

taotluse edastamisest Üürniku Lepingus kajastatud e-postile. Täiendava

Tagatisraha tasumata jätmist loetakse Lepingu oluliseks rikkumiseks.5.6. Üürnikul

on õigus nõuda Tagatisraha tagastamist hiljemalt 15 (viieteistkümne)

kalendripäeva möödumisel pärast Seadme tagastamist. Üürileandjal on õigus tasaarvestada

ning vähendada tagastamisele kuuluvat tagatisraha ja/või ettemaksu summa

ulatuses, milles Üürileandjal on Üürniku vastu rahalisi nõudeid nii Lepingust

kui ka muudest võlasuhetest tulenevalt. Tagatisrahast intressi ei maksta.5.7. Üürniku

poolt mis tahes makse tasumisega viivitamisel on Üürileandjal õigus nõuda

viivise tasumist summas 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud

kalendripäeva eest. Viivise nõue ei välista makse tasumise viivitamisega ja

Üürniku kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, mida viivis ei kata,

sh. õigusabi, inkassoteenus jms.5.8. Üürnik on

teadlik ja aktsepteerib, et tema poolt Lepingu rikkumise korral on Üürileandjal

õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Üürileandjale teatavaks saanud

Üürniku isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele (nt. inkassofirma,

õigusnõustajad, õigusbüroo) võlgnevuse sissenõudmise, Seadme tagastamise, kahju

nõudmise, Üürniku krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.5.9. Üürnik

nõustub tema poolt Üürileandjale avaldatud isikuandmete edastamisega AS-ile

Krediidiinfo või muule isikule ning lubab loetletud andmete töötlemist

krediidiotsuste langetamise eesmärgil nimetatud isikute hallatavates

maksehäirete registrites. Isikuandmete edastamise õigus tekib Üürniku poolt

Lepingust tuleneva rahalise või mitterahalise kohustuse rikkumisel.5.10.

Üürileandjal on õigus tõsta Üüritasu, teatades sellest ette 30 kalendripäeva

vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
6. POOLTE KOHUSTUSED
6.1. Üürnik on kohustatud:
6.1.1. Teatama

kõikidest asjaoludest, mis võivad raskendada või teha võimatuks Seadme

paigalduse ja paigaldamise Üürniku määratud kohta;
6.1.2. Üürniku

esindaja kohustub viibima Seadme paigaldamisel ja osutama  täpsele kohale, mis on sile ja kõva

pinnasega, kuhu Üürileandja tuleb Seadme paigutada;
6.1.3. Tagama,

et Seadme paigalduskoht oleks sile (tasane) ja kõva pinnasega.
6.1.4.

Kasutama Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme

kasutusotstarbega;
6.1.5. Järgima

Seadme kasutamisel kõiki Üürileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid

ning eeskirju, sh. kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja

eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet

vahetult kasutavate Üürniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või

küsimuse tekkimisel on Üürnik kohustatud võtma Üürileandjaga viivitamatult

ühendust;6.1.6. Järgima

Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh. tagama Seadmega töötavate ja

Seadet kasutatavate Üürniku töötajate poolt nõuetekohaste kaitsevahendite

kasutamise, samuti tagama kohas, kus Seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete

täpse järgimise;6.1.7. Ilma

Üürileandja kirjalikult antud kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega

parandama omal algatusel Seadet, teha parendusi või muid mis tahes muudatusi;
6.1.8. Teatama

Üürileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest

või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning

rakendama omal kulul mõistlikke abinõusid kahju suurenemise vältimiseks;
6.1.9. Mitte

andma ilma Üürileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet

kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta

Üürniku valduse teenijaid, sh. töötajaid, keda Üürnik kasutab püsivalt oma

majandus- ja kutsetegevuses;6.1.10. Tagama

omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida

saab kõrvaldada Seadme hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või

parandamisega;
6.1.11. Seadme

väljaviimine selle üleandmise koha territooriumilt  ilma Üürileandja eraldi sellekohase kirjaliku

nõusolekuta ei ole lubatud (v.a Seadme tagastamine Üürileandjale);
6.1.12. Tasuma

õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud Üüritasu ning Üürileandja poolt

osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest;
6.1.13.

Tagastama Üüriperioodi lõppedes Seadme Üürileandjale Lepingus fikseeritud

tingimustel ja korras. 
6.2. Üürileandja on kohustatud:
6.2.1. Andma

Seadme Üürnikule üle;
6.2.2. Üürniku

poolt vastava järelepärimise esitamise korral andma Üürnikule vajaliku teabe

Seadme ohutu ja nõuetekohase kasutamise kohta;
6.2.3. Tegema

Seadmele remonti, kui Seadme remont on tingitud nõuetekohasest kasutamisest.

Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest

Üürniku poolt või kolmandate isikute poolt ajal, kui Seade on või peab olema

Üürniku valduses, on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult remondiga seotud kõigi

kulutuste hüvitamist.7. VASTUTUS ja JUHATUSE LIIKME KÄENDUS
7.1. Pooled

vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida

ei kata tasutud viivis või kindlustushüvitis, kui Lepingust, selle lisadest või

järgmistest sätetest ei tulene teisiti.
7.2. Kui

Üürnikku Lepingu sõlmimisel esindab juhatuse liige, käendab antud juhatuse

liige Lepingust tulenevaid Üürniku kohustusi Üürileandja ees piirmääraga 1900,00

EUR.
7.3. Üürnik

vastutab Üüriperioodi aja jooksul Seadme kadumise, hävimise, kahjustumise ja

varguse eest, sh. Seadme rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud

Seadme normaalsest kulumisest.
7.4. Seadme

kaotsimineku, hävimise või varguse korral loetakse Üürileandja kahjuks sama

Seadme uue hanke hind, kahjustumise korral Seadme kordategemiseks vajalike

tööde kohalik keskmine turuhind.
7.5. Juhul kui

Seadme toimetamine või paigaldamine Üürniku määratud kohta on raskendatud või

võimatu Üürnikust sõltuvatel põhjustel, kohustub Üürnik hüvitama Seadme

ebaõnnestunud toimetamisega ja paigaldamisega seotud kulutused (eelkõige

transpordikulu) ja muu kahju, sealhulgas Üürileandja saamata jäänud tulu.7.6.

Üürileandja ei vastuta Üürniku poolt Seadme kasutamise käigus Üürnikule või

kolmandale isikule tekitatud mis tahes kahju eest, välja arvatud Üürileandja

poolt kahju tekitamisel tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
7.7.

Üürileandja vastutus piirdub maksimaalselt 500 (viiesaja) EUR, välja arvatud

kahju, mis on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Seadme

katkimineku puhul piirdub Üürileandja vastutus üksnes Seadme remondikohustusega

mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Üürniku

poolt Seadme Üürileandjale tagastamisest. Üürileandja ei vastuta

kasutusjuhendis sisalduvast veast tuleneva kahju ega Seadme funktsioonide

osalise või täieliku lakkamise korral Üüriperioodi jooksul Üürnikule sellega

seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh. Üürniku poolt saamata jäänud tulu või

kolmandate isikute poolt Üürnikule esitatud nõuete eest, Üürniku poolt

planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju

eest, välja arvatud juhul, kui Üürileandja on tekitanud kahju tahtlikult või

raske hooletuse tõttu. Üürileandja ei vastuta eelmises lauses kirjeldatud

kahjude eest ka juhul, kui kahju tekkimine on seotud Seadme Üürnikule Lepingus

kokku lepitud ajast hilisema üleandmisega, v.a Üürileandja poolse tahtluse või

raske hooletuse korral. Igal juhul on Üürileandja vastutus piiratud käesoleva

punkti esimeses lauses nimetatud summaga, v.a kahju tekitamine tahtlikult või

raske hooletuse tõttu.7.8. Seadme

juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud

suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Üürnikule

üle arvates Seadme üleandmisest Üürnikule.
8. LEPINGU LÕPPEMINE ja LÕPETAMINE, KOHUSTUSE ÜLEMINEK, KOHTUALLUVUS

ja MUUD TINGIMUSED
8.1. Leping

lõpeb Seadme tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingus või seaduses

fikseeritud alustel, ning Lepingu kõigi kohustuste täitmisel Poolte poolt.
8.2. Üürileandjal

on õigus Leping olulisel põhjusel erakorraliselt igal ajal ilma

etteteatamistähtajata üles öelda, teatades sellest Üürnikule vähemalt

kirjalikku taasesitamist võimaldaval vormis. Muu hulgas on Üürileandjal õigus

Leping erakorraliselt ette teatamata ja mis tahes vormis üles öelda, kui Seadme

toimetamine või paigaldamine Üürniku määratud kohta on raskendatud või võimatu

kas Üürnikust sõltuvatel põhjustel (pinnas paigalduskohal ei ole kuiv, sile ja

tasane; ligipääs paigalduskohale on suletud/blokeeritud, paigaldus nõuab

täiendava tõstuki kaasamist vms) või sõltumata sellest.8.3. Pooled

lepivad kokku, et Üüritasu või muu Lepingu järgi makstava tasu tasumisega

viivitamist vähemalt 10 (kümme) kalendripäeva loetakse Lepingu oluliseks

rikkumiseks, mis annab aluse Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.
8.4. Lepingu

ülesütlemise korral ja Seadme tagastamata jätmisel Lepinguga või Poolte

kokkuleppel või Üürileandja määratud tähtaja jooksul on Üürileandjal õigus

siseneda Üürniku valdusse ning korraldada Seadme tagasitoimetamist Üürileandja

asukohta Üürniku kulul ja vastutusel. Käesolevaga annab Üürnik tagasivõetamatu

nõusoleku tema valdusse sisenemiseks Seadme tagasitoimetamise korraldamise

eesmärgil.8.5. Poolel on

õigus Leping igal ajal korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele

ette vähemalt 5 kalendripäeva ette vähemalt kirjalikku taasesitamist

võimaldavas vormis. Seejuures ei vastuta Pool teise Poole ees võimalike kahjude

ja ebamugavuste eest (sh. kuid mitte ainult asendustehingud, saamata jäänud

tulu, kaudsed kahjud vms.).8.6. Lepingu

tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.
8.7. Lepingu

täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste

teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus

Tallinna kohtumajas. Kohtuvaidlus kuulub lahendamisele Eesti Vabariigi

materiaalõiguse normide alusel.8.8.

Üürileandjal on igal ajal õigus loovutada kõik või osa oma Lepingust

tulenevatest õigustest, nõuetest ja kohustustest mistahes kolmandale isikule.

Üürnik kinnitab, et on teadlik Üürniku seadusest tulenevast õigusest loovutada

või pantida Lepingust tulenevat Üürniku vastu suunatud nõuet oma

võlausaldaja(te)le. Üürnik annab Üürileandjale õiguse ning oma tagasivõtmatu

nõusoleku Lepingust tulenevate kõigi õiguste ning kohustuste üleandmiseks

kolmandale isikule.8.9. Pooled

lepivad kokku, et Lepingule ei kohaldu tüüptingimuste regulatsioon.
8.10.

Üürisuhtele kohaldatakse VÕS üürilepingu sätteid.