Liigu sisu juurde
Laopind 5m2 Boks nr.13

Rendi Laopind 5m2 Boks nr.13

5m2 suurune miniladu võib olla ideaalne väiksemate majapidamises esinevate esemete hoiustamiseks või ajutiste ladustamisvajaduste rahuldamiseks. Mõningaid ideid, mida on võimalik hoiustada meie 5m2 suuruses kaameravalve, üleujutuse-, sissetungi- ja tulekahjusignalisatsiooniga varustatud minilaos:


 • Mööbel: 5m2 miniladu võib mahutada väiksemaid mööbliesemeid nagu toolid, öökapid, riiulid ja lauad või isegi suuremaid esemeid hästi paigutades.
 • Kodukaubad: 5m2 suurune pind võib mahutada väiksemaid kodutarvikuid, nagu näiteks vaasid, raamatud, keraamilised nõud ja kaunistused.
 • Kodumasinad: 5m2 miniladu võib mahutada suuremaid ja väiksemaid kodumasinaid, nagu mikrolaineahjud, tolmuimejad, triikrauad ja kohvimasinad, pesumasin, kuivati, külmik, nõudepesumasin jpm.
 • Hooajalised esemed: Kui teil on hooajalisi esemeid, nagu talvised joped, saapad ja mütsid või suvised pluusid, kleidid ja sandaalid, võib 5m2 pind olla hea koht nende hoiustamiseks hooajalise vahetusperioodi vältel.
 • Arhiivid ja dokumendid: Kui soovite hoida isiklikke dokumente või keskmisest väiksema ettevõtte äriarhiive, võib 5m2 suurune pind olla sobiv ruum selleks.
 • Spordivarustus: Kui teil on väiksem spordivarustus, nagu näiteks jalgratas, rulluisud, jooksuvarustus või golfivarustus, võib 5m2 miniladu olla ideaalne koht nende hoiustamiseks.
 • Tööriistad: Kui teil on väiksem kogus tööriistu, nagu näiteks akutööriistad, saag, kruvikeerajad jne, võib 5m2 miniladu olla sobiv koht nende hoiustamiseks.


Need on vaid mõned näited sellest, mida 5m2 suurusesse pinda võib mahutada. See võib olla kasulik ajutiseks või pikaajaliseks hoiustamiseks olenevalt teie vajadustest ja soovidest.


Mõned märksõnad ja tingimused:


 • Aastaringselt sarnane niiskustase
 • Aastaringselt sarnane temperatuur
 • Pikkus 3.6m
 • Laius 1.4m
 • Kõrgus 2.4m

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

Laopind 5m2 Boks nr.13
7.32€ Ööpäev
15.37€ 3 Ööpäeva
25.11€ Nädal
62.22€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit


ÄRIRUUMIDE ÜÜRILEPING


Käesoleva äriruumide üürilepingu (edaspidi Leping) on sõlminud alljärgnevad isikud (Üürileandja ja Üürnik), kes on kokku leppinud alljärgnevas:
 1. POOLTE ANDMED

1.1. ÜÜRILEANDJA


NIMI:

Hiku Holding OÜ


REGISTRIKOOD:

14122818


AADRESS:

Kaali-Mihkli, Saaremaa vald, Saaremaa, Eesti, 93857


ESINDAJA:

 (juhatuse liige) Heiki Eelma


E-POSTI AADRESS 

heiki@hiku.ee


KONTAKTISIK/SIDEVAHENDID: Heiki Eelma heiki@hiku.ee +37256608806


1.2. ÜÜRNIK


Nimi ja muu kontaktinfo vastavalt Rentster'i lepingule. 1. LEPINGU PÕHITINGIMUSED


2.1. LEPINGU OBJEKT:

Lepinguga Üürileandja annab ja Üürnik võtab tasu eest kasutamiseks aadressil Juhan Smuuli 7-M86, Kuressaares, paikneva mitteeluruumi (muu teeninduspind), mille number ja üüripinna suurus on mainitud lepingu päises.

2.1.1 Üüripinna suurus on informatiivne ja see ei ole üüri ega kõrvalkulude arvestamise aluseks.

2.1.2 Üürnik on Lepingu objektiga tutvunud ja on teadlik selle seisukorrast ning ei oma ühtegi pretensiooni.

2.1.3 Lepingu objekti kõrvalkulude tasud elektri ja soojusenergia eest sisalduvad üürimääras.

2.2. LEPINGU OBJEKTI ÜLEANDMINE:

2.2.1.  Lepingu objektile võimaldatakse ligipääs alates lepingu mõlemapoolsest allkirjastamisest.

2.3. LEPINGU TÄHTAEG:  

2.3.1. Leping on sõlmitud tähtajalisena või tähtajatuna vastavalt lepingu tüübile.


* Tähtajatu lepingu võib Üürnik võib üürilepingu lõpetada, teatades sellest ette vähemalt üks kuu ja Üürileandja, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud.

2.4. LEPINGU OBJEKTI KASUTUSOTSTARVE 

Üürnik võib Lepingu objekti kasutada laoruumina.

2.5. ÜÜRIMÄÄR

2.5.1. Lepingu punktis 2.1. nimetatud Lepingu objekti kasutamise eest tasub Üürnik igakuiselt üüri vastavalt kodulehel kehtivale hinnakirjale lepingu sõlmimise hetkel (millele lisandub seaduses sätestatud määras käibemaks).

2.6. MAKSETE TÄHTPÄEVAD

2.6.1 Tähtajalise lepingu korral tasutakse üür ettemaksena kogu summas, tähtajatu lepingu puhul igakuisete maksetena iga kuu 15. kuupäevaks antud kuu eest.


2.7. ÜÜRI TÕSTMINE

2.7.1 Üürileandjal on õigus tähtajatu lepingu puhul alates Lepingu objekti Üürnikule üleandmisest 12 kalendrikuu möödumisele järgnevast 1. jaanuarist ja nii igal järgneval aastal, ilma poolte täiendavate kokkulepeteta, tõsta üüri tõstmisele eelnenud kalendriaasta kohta Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi (THI) tõusu võrra tõstmise hetkel kehtivast üürimäärast, kuid mitte rohkem kui 2,5% aastas. THI langemise korral üür alandamisele ei kuulu. Üürileandja ei pea üüri tõstmisest ette teatama ning korrigeeritud üür teatakse üürnikule väljastataval arvel.  

 1. ÜLDSÄTTED


 1. Üürileandja ja Üürnik (eespool ja edaspidi pooled) juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel eelkõige Lepingust ja Lepinguga reguleerimata osas võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest. 
 2. Üürnikul puudub õigus anda Lepingu objekti allüürile või muul viisil faktiliselt kasutusse teistele juriidilistele või füüsilistele isikutele ilma eelneva Üürileandja kirjaliku või taasesitatavas vormis esitatud nõusolekuta.
 3. Ruum antakse üürile äripinnana, mitte laopinnana selle seadusest tulenevast mõttest (Üürileandjale ei Laiene kohustus vastutada Üürniku ladustatava vara eest)


 1. ÜÜR, KÕRVALKULUD, TAGATISRAHA


 1. Üürnik kohustub tasuma tähtajatu Lepingu puhul objekti kasutamise eest igakuist üüri Lepingu punktides 2.5., 2.6. ja 2.7. sätestatud summas ja tähtajaks ning vastavalt Üürileandja poolt esitatud arvetele. 
 2. Kui Üürnik soovib asuda kasutama mingisugust täiendavat Lepingus nimetamata kõrvalteenust, siis sellise teenuse hankimisega ning tarbimisega ja lepingu lõpetamisega seotud kulud tasub Üürnik. 
 3. Üürileandja tasub Lepingu objekti maamaksu ning Lepingus kokkulepitud hoone kindlustamise kulud. Sellest ei tule täiendavaid kohustusi Üürnikule.
 4. Üürileandja esitab tähtajatu lepingu puhul arve üüri ning kõrvalkulude tasumiseks vähemalt kümme (10) kalendripäeva enne maksetähtaega. Arve saadetakse Üürniku Lepingus näidatud elektronposti aadressil. Üünikust tulenevalt arve mitte kättesaamine või arve mitte vastuvõtmine ei vabasta Lepingu täitmise kohustusest.
 5. Tähtajalise lepingu tasumine toimub enne objekti üleandmist.


 1. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED


 1. ÜÜRNIKUL ON ÕIGUS:


 1. saada Lepingu objekt enda valdusesse ja kasutada Lepingu objekti ja selles olevaid kommunikatsioone ning sellega funktsionaalses seoses olevaid juurdepääse vastavalt Lepingu objekti kasutamise eesmärgile;


 1. ÜÜRILEANDJAL ON ÕIGUS:


 1. saada kokkulepitud suuruses ja tähtaegadel üüri vastavalt Lepingu tingimustele;
 2. kontrollida Üürniku esindaja juuresolekul ning eelneval 48h etteteatamisel Lepingu objekti sihipärast kasutamist, korrashoidu ja hooldamist ning nõuda puuduste kõrvaldamist;
 3. Üürniku poolse Lepingu rahalise kohustuse rikkumise korral seadusest tuleneva pandiõiguse teostamise kaitseks vahetada Lepingu objekti lukk ning sellega takistada Üürnikul Lepingu objektile sissepääs ning pandiga koormatud vara äraviimine. 
 4. siseneda eelneva etteteatamiseta Lepingu objektile avariide või õnnetuste ärahoidmiseks ja/või tõkestamiseks, kui nimetatud õnnetused või avariid võivad kahjustada Lepingu objekti, hoonet või selle ümbruses viibivaid isikuid või hoones tegutsevate või muude kolmandate isikute vara ja tervist, arvestades seejuures Üürniku poolt Lepingu objektil kehtestatud turvanõudeid. Üürileandja või tema volitatud isik on kohustatud informeerima sellest esimesel võimalusel Üürnikku;


 1. ÜÜRILEANDJA KOHUSTUB:


 1. Lepingu tähtaja vältel võimaldama Üürnikul kasutada Lepingu objekti ning sellega funktsionaalses seoses olevaid juurdepääse kogu ööpäeva vältel (24/7);
 2. kindlustama Üürnikule Lepingu objekti kasutamiseks vajalike kommunaalteenustega varustamine nagu soojusenergia, elekter (valgus). Hoidma omal kulul korras hoone konstruktsioonid (sh katus, uksed ja aknad) ning hoone välised ja sisesed tehnilised kommunikatsioonid, millised on vajalikud teenuse tarbimiseks (v.a. seadmed ja tehnilised kommunikatsioonid, millised on paigaldatud Üürniku poolt). Üürileandja ei vastuta käesolevas punktis nimetatud kohustuste rikkumise eest, kui Üürniku kommunaal- ja muude kõrvalteenustega varustamise katkemine või ebapiisav varustamine oli tingitud Üürileandjast mittesõltuvatest põhjustest või vääramatust jõust;
 3. Hoone kindlustama tavapäraste ohtude (kindlustusriskide) vastu ning minimaalselt peab kindlustus katma tule, vee ja loodusõnnetuste riski ning vandalismi kahjud;


 1. ÜÜRNIK KOHUSTUB:
 2. kasutama Lepingu objekti hoolikalt ja heaperemehelikult ning tagama oma kulul ja vastutusel Lepingu objekti regulaarse koristamise ja hooldamise. 
 3. hankima oma kulul Lepingu objektil majandustegevuseks vajalikud riigi- või kohaliku omavalitsuse load, kooskõlastused ja nõusolekud, kui need on Üürniku majandustegevuse valdkonnast tulenevalt vajalikud (sh keskkonnakaitsealased ja tuleohutusalased load ja nõusolekud); 
 4. järgima tuleohutusnõudeid ning omal kulul kontrollima tema valduses oleva Lepingu objekti ja seadmete kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (enesekontroll) ning tagama omal kulul Lepingu objekti ja seadmete korrasoleku (hooldamise)et vajalikud tuleohutusnõuded oleksid täidetud;
 5. viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 24h jooksul teatama Üürileandjale talle teatavaks saanud Lepingu objekti või Hoonet või kinnistut kahjustavast sündmusest või teost, sh avariist, tulekahjust, vandalismist jne või sellise teo või sündmuse toimumise ohust ning võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud (päästeameti, omaabi, õiguskaitseorganite abi rakendamine) tagajärgede likvideerimiseks ja kahjude vältimiseks ja vähendamiseks või tekkinud ohu kõrvaldamiseks;
 6. tegema omal kulul Lepingu objektile Üürniku tegevusest või tegevusetustest tingitud kahjude likvideerimine.
 7. tegema omal kulul Lepingu objektil, hoones või kinnistul kapitaalse iseloomuga remonditöid, kui selle vajaduse tekkis Üürniku, Üürniku töötajate, külaliste või klientide tegude tõttu ning mille käigus tekitatud kahju eest vastutab Üürnik; 
 8. arvestama Lepingu objekti kasutamisel Üürileandja ning teiste hoone ja kinnistu kasutajate ja valdajate huvidega; 
 9. taluma tasuta (sealhulgas õiguseta nõuda üüri alandamist või üüri tasumisest keelduda või esitada mistahes muid hüvitise nõudeid) Üürileandja poolt hoone ja kinnistu suhtes tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud Lepingu objekti, hoone ja kinnistu säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, millised ei ole Üürileandja poolse lepingurikkumise tagajärg, samuti kahju ärahoidmiseks või nende tagajärgede kõrvaldamiseks;  
 10. tegema Lepingu objektile muudatusi või parendusi üksnes Üürileandja eelneval vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul;  
 11. 5.4.10. Pooled on kokku leppinud, et Üürniku poolt tehtud parenduste ja/või muudatuste eest ei ole Üürnikul õigus nõuda hüvitust ning Üürilepingu lõppedes ei ole Üürnikul õigus tema poolt tehtud parendusi ära võtta.
 12. 5.4.11. mitte tekitama erikäitlemist nõudvat prügi või reostust, täitma omal kulul kõik keskkonna nõuded sellise prügi ja reostuse kõrvaldamiseks, mitte laskma kanalisatsiooni reovett, mille reoainete kontsentratsioonid ületavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi, mis kahjustavad ühisveevärki ja -kanalisatsiooni või mis põhjustavad puhastusprotsessi häireid, ning tasuma kõik sellise prügi või reoveega seoses tasumisele kuuluvad maksed; 
 13. 5.4.12. tagama oma tegevuses tekkivate jäätmete sorteerimise ja ettenähtud viisil utiliseerimise. Korraldama omal kulul oma tegevuses tekkiva suuremõõtmelise, ohtliku või erikäitlemist vajava prügi viivitamatu äraveo ning mitte ladustama ega hoidma sellist prügi kinnistul; 
 14. 5.4.13. vastutama Lepingu objekti seisundi tagamisel kolmandate isikute (töötajad, käsundi täitjad, kliendid, äripartnerid, külastajad vmt) tegevuse eest, kellel ta lubas või kellele ta ei teinud takistusi Lepingu objektil viibimiseks;
 15. 5.4.14. paigaldama Lepingu objektile kaubamärke, reklaami, silte, sümboolikat vms. eelneval kokkuleppel Üürileandjaga ja kohaliku omavalitsusega, kusjuures Üürnik on teadlik asjaolust, et hoone fassaadile reklaami, nime, kaubamärkide vms sümboolika paigutamise eest on Üürileandjal õigus nõuda lisatasu ning see peab sobima hoone fassaadiga ja ei tohi kahjustada teiste üürnike huvisid. Kaubamärkide, reklaami, siltide, sümboolika vms paigaldamisel on Üürnik kohustatud tasuma kõik sellega seotud maksud ning valmistamise, paigaldamise ja mahavõtmise kulud (sealhulgas parandama reklaami/sildi mahavõtmisel hoone fassaadile tekitatud puudused (vigastused)); 


 1. POOLTE VASTUTUS


 1. Üürnik vastutab Lepingu objekti seisundi tagamisel ning Üürileandjale ning hoone ja kinnistu teistele kasutajatele kahju tekkimise korral kõikide kolmandate isikute tegevuse eest, keda ta kutsus või kellel ta lubas (töötajad, töövõtjad, kliendid, külastajad, partnerid vmt isikud) Lepingu objektil, hoones või kinnistul viibida. 
 2. Lepingus sätestatud maksekohustustega viivitamise korral kohustub maksekohustust rikkunud pool tasuma teise poole nõudmisel viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) tasumata summast päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 3. Kui Üürnik ei tagasta Lepingu objekti Üürileandjale õigeaegselt, kohustub Üürnik tasuma Üürileandja nõudel leppetrahvi 0.15% (null koma viisteist protsenti) kohustuse rikkumise hetkel kehtivast ühe täiskalendrikuu üürisummast iga üleandmisega viivitatud päeva eest, lisaks seaduses sätestatud kahju hüvitamise nõudele.
 4. Kui Üürnikul on tekkinud võlgnevus vähemalt 2 (kahe) kuu üüri ja/või kõrvalkulude summa ulatuses, siis on Üürileandjal õigus oma Lepinguliste kohustuste täitmisest keelduda, sh lõpetada Üürnikule ligipääsu osutamine kuni Üürniku poolt võlgnevuste likvideerimiseni. 
 5. Üürileandja ei kanna vastutust materiaalsete väärtuste, mida Üürnik hoiab Lepingu objektil või hoones või kinnistul, kus Lepingu objekt asub, kaotsimineku või rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui see on toimunud Üürileandja Lepingus või õigusaktides sätestatud kohustuste süülise rikkumise tagajärjel.
 6. Kui Üürileandjast sõltumatutel põhjustel katkeb Lepingu objektil, kinnistul või hoone üldkasutatavates osades soojusenergia-, elektri- või veevarustus või ei tööta kanalisatsioon või kui tekivad üleujutused või muud avariid ja õnnetused, ei ole Üürnikul õigust nõuda üüri vähendamist/alandamist, keelduda üüri tasumisest ega esitada mingeid teisi kahju hüvitamise nõudeid Üürileandja vastu. Üürileandja vastutab eelnimetatud põhjustel Üürnikule tekitatud kahju eest, kui kahju on põhjustatud Üürileandja kohustuste süülise rikkumise tagajärjel. Energiavarustuse, eelkõige voolupinge muutumisel, ei teki Üürnikul samuti Üürileandja vastu kahju hüvitamise nõudeid, välja arvatud juhul, kui see oli põhjustatud Üürileandja poolsest Lepingu süülisest rikkumisest. 


 1. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE


 1. Lepingu tingimusi võib muuta üksnes poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, välja arvatud Lepingus sätestatud juhtudel või juhul, kui Lepingu tingimuste muutus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest.
 2. Leping lõppeb kokkuleppel, tähtaja möödumisel või selle erakorralisel lõpetamisel.


 1. LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE


 1. Üürileandja võib alljärgnevate Lepingu rikkumise asjaolude ilmnemisel Lepingu erakorraliselt üles öelda kui Üürnik rikub oluliselt lepingut ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku tähtaja jooksul, muuhulgas:


 1. kasutab Lepingu objekti vastuolus Lepingus nimetatud otstarbega;
 2. Üürnik halvendab Lepingu objekti seisundit või muudab seda Üürileandja nõusolekuta;
 3. Üürnik annab Üürileandja nõusolekuta Lepingu objekti allüürile või mõnel muul alusel kasutusse teisele isikule;
 4. Üürniku suhtes pankrotimenetluse või muu likvideerimismenetluse algatamisel (või menetluse lõpetamisel raugemise tõttu) või pankroti väljakuulutamisel;
 5. Üürniku poolt kohtule saneerimisavalduse esitamisel. 


 1. Üürnik võib alljärgnevate Lepingu rikkumise asjaolude ilmnemisel Lepingu üles öelda: 


 1. kui Lepingu objektil tekib Lepingu kehtivuse ajal puudus, mille eest Üürnik ei vastuta ja mida Üürnik ei pea oma kulul kõrvaldama, ning kui see puudus välistab Lepingu objekti sihtotstarbelise kasutamise või piirab seda olulisel määral ning Üürnik on sellest puudusest Üürileandjat kirjalikult informeerinud, kuid Üürileandja ei kõrvalda puudust mõistliku aja jooksul (mis ei või olla lühem kui 15 päeva kuid sõltuvalt takistuse või puuduse kõrvaldamise töömahukusest võib see olla pikem) pärast seda, kui Üürnik teda kirjalikult informeeris; 
 2. Üürileandja suhtes pankrotimenetluse või muu likvideerimismenetluse algatamisel (või menetluse lõpetamisel raugemise tõttu) või pankroti väljakuulutamisel; 


 1. LEPINGU OBJEKTI TAGASTAMINE


 1. Üürnik tagastab Lepingu objekti Üürileandjale hiljemalt Lepingu lõppemise päeval ning seisundis, mis on fikseeritud lepingu sõlmimise seisuga koostatud aktis või fotodel, mis on samuti lepingu lahutamatuks osaks, arvestades üksnes lubatud Lepingu objekti harilikku kulumist, mis kaasneb Lepingu järgse kasutamisega. Lepingu objekti tagastamine fikseeritakse Poolte poolt allkirjastatud Lepingu objekti tagastamise aktis. 
 2. Lepingu ajal, ega ka selle lõppemisel ei hüvitata Üürnikule mitte ühtegi Lepingu objektile tehtud muudatust ega parendust, kui pooled ei ole selle hüvitamises enne vastava muudatuse või parenduse tegemist kirjalikult kokku leppinud.
 3. Kui Üürnik ei ilmu Lepingu objekti tagastamise akti allakirjutamisele hiljemalt Lepingus märgitud tähtpäeval, on Üürileandjal õigus lugeda Lepingu objekti tagastamine toimunuks Üürileandja esindaja koostatud aktiga, millele võetakse kahe tunnistaja allkirjad Üürniku mitteilmumise kinnitamiseks ja Lepingu objekti seisundi, sh võimalike puuduste, fikseerimiseks. 


 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA TEATED


 1. Kõik Lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste teel.
 2. Kõik teated tuleb edastada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. E-mailiga edastatud teade, mh arve, nõue, pretensioon, jne, loetakse edastatuks selle saatmisel järgnevast tööpäevast, kui see saadetakse lepingus märgitud e-mailile.
 3. Kiireloomuline teade (avarii, kahjustamine, jmt) tuleb edastada telefoniga või sms iga.


 1. LÕPPSÄTTED


 1. Pooled tegutsevad heas usus ja teevad koostööd, arvestades teise poole õiguste ja huvidega. 
 2. Leping on jõustunud hetkest kui Poolte esindajad on Lepingu allkirjastanud. 
 3. Leping on allkirjastatud digitaalselt. Lepingu sõlmimise kuupäevaks loetakse viimase digitaalallkirja andmise kuupäeva.