Liigu sisu juurde
Külaliskoht nr.13 kuni 13m alus

Rendi Külaliskoht nr.13 kuni 13m alus

Kuidas broneerida ja tasuda?

  • Vali kalendrist rendiperiood tunni täpsusega
  • Vali aluse pikkus
  • Vajuta "Lisa tellimusele"
  • Esita tellimus
  • Tasu
  • Ja saad nutitelefonist värava avada

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

Külaliskoht nr.13 kuni 13m alus
9€ Tund
40€ Ööpäev
90€ 3 Ööpäeva
149.96€ Nädal
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit

Kaikoha rendileping

Kaatrikodu on Kaatrikodu OÜ, Kalevi pst.114 reg.nr.  16994882 (edaspidi: Kaatrikodu), Kaatrikodu e-posti aadress on e-posti aadress on info@kaatrikodu.ee, Üürnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Kaatrikodu on sõlmitud Lepingu. Lepingupooled on Kaatrikodu ja Rentnik. Leping on Poolte vahel sõlmitud kaikoha rendileping. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Üürnikul õigus kaikohta oma valduses hoida ja kasutada.


ÜÜRILEPINGU JÕUSTUMINE. KAIKOHA KASUTUSTASU

Kaikoha üürileping jõustub selle allkirjastamise hetkel ja eeldusel, et üürnik on tasunud Kaatrikodu OÜ poolt teenuse eest esitatud arve. Üürnik on kohustatud tasuma kaikoha eest sadamas lepingus sätestatud tingimustel kuni lepingu lõppemiseni või ülesütlemiseni.


KAIKOHA MUUTUS VÕI VABASTAMINE

Kaatrikodul on õigus muuta kaikohtade jaotust, kui see on vajalik sadama tõhusaks juhtimiseks või muul põhjusel. Selliste muudatuste korral saab üürnik kaikoha, mis on asukoha poolest võimalikult sarnane endise kaikohaga. Üürnik nõustub sellega, et kui sadam peab riigiasutuse nõudel, seadusest tulenevalt, vääramatu jõu tõttu või muul vältimatul põhjusel vabastama kõik kaikohad, on Kaatrikodul või sadamaülemal õigus alus viivitamata mujale suunata ja vabastada Kaatrikodu kai. Kaikoha muutuse või vabastamise korral ei ole üürnikul õigus nõuda Kaatrikodult sisse kahju, mille üürnikule põhjustas kaikoha muutus või vabastamine.


KOMMUNAAL- JA MUUD TEENUSED

Üürnik nõustub sellega, et Kaatrikodu osutab navigatsiooniperioodi jooksul veesõidukile ja kaile kõiki sadama eeskirjades sätestatud kommunaal- ja muid teenuseid. Muul ajal osutab Kaatrikodu üürnikule kommunaal- ja muid teenuseid Kaatrikodu eelneval nõusolekul, mis tuleb anda enne vastavate kommunaal- ja muude teenuste osutamist ning kooskõlas lepingupoolte täiendava kirjaliku kokkuleppega. 

Üürnik on kohustatud tasuma elektri, kommunaalteenuste ning muude teenuste eest, mida osutatakse tema kaikohale Kaatrikodu kehtivas hinnakirjas toodud määrade alusel (Kaatrikodu või sadamaülema kehtestatud lisa). Kaatrikodu ei garanteeri kommunaalteenuste osutamise (sh elektrivarustuse) jätkumist kaikohale ja nende ühilduvust veesõidukiga. Üürnikul ei ole õigust nõuda Kaatrikodult võimaliku voolukatkestusest või -kõikumisest või muude teenuste häiretest või katkestustest tuleneva kahju hüvitamist. 


LEPINGURIKKUMINE

Kui üürnik ei tasu Kaatrikodule lepingus sätestatud tasusid või muid makseid või mõlemaid või kui üürnik rikub muul viisil lepingu sätteid, on Kaatrikodul õigus kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

Kaatrikodul on õigus leping ühe või mitme alltoodud eeltingimuse esinemisel Leping üles öelda, teatades sellest üürnikule kirjalikult viisteist (15) päeva ette: 

(a) üürnik rikub lepingut, s.o üürnik ei ole täielikult tasunud lepingus sätestatud summasid maksetähtpäevaks; 

(b) üürnik on korduvalt rikkunud sadama eeskirju; ja/või 

(c) vääramatu jõud takistab või lükkab ebamõistlikult edasi Kaatrikodu lepinguliste kohustuste täitmist. 

Eeltoodu ei piira Kaatrikodu õigust nõuda lepingust tulenevaid tasusid ja kommunaalmakseid kuni ajani, mil alus sadamast lahkub. Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendid täiendavad, mitte ei asenda muid õigusi, mis Kaatrikodul kohaldatava õiguse alusel on. Kui lepingus sätestatud maksed hilinevad, tasub üürnik Kaatrikodule viivist 0,2% (null koma kaks protsenti) maksetähtpäevaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Üürnik peab lisaks maksma leppetrahvi, mille suurus on üks protsent kuus summadelt, mille maksetähtpäevast on möödunud rohkem kui 30 päeva. 


TEGU EI OLE VASTUTAVA HOIUGA 

Lepingupooled lepivad kokku, et Kaatrikodu ei võta laeva vastutavale hoiule ega vastuta mingil viisil laeva hoidmise eest ega laeva seadeldiste, varustuse, tarvikute, seadmete ega sisustuse seisukorra eest. 


VASTUTUSE PUUDUMINE. HÜVITAMISKOHUSTUS 

Lepingu sõlmimisel peab üürnik kaikoha ja selle kõrval asuvad sadama rajatised üle vaatama veendumaks, et kai ja rajatised on veesõiduki jaoks sobivad. Pärast laeva seismise algust sadamas loevad lepingupooled, et üürnik on kaikoha ja selle kõrval asuvad rajatised heaks kiitnud sellises seisukorras, nagu need hetkel on. Üürnik võtab enda kanda kogu riisiko, mis võib tuleneda laeva seismisest sadamas. Üürnik kohustub hüvitama Kaatrikodule kogu kahju (sh. kehavigastused ja surm), mille põhjuseks on üürniku, tema esindaja, külalise või töötaja tegu või tegevusetus, laeva merekõlbmatus või laeval kasutatava toote puudus (v.a juhul, kui vigastuse põhjustas üksnes Kaatrikodu või tema personali hooletus). 


KOOSKÕLA ÕIGUSAKTIDEGA JA EESKIRJADEGA 

Üürnik peab järgima kõiki kehtivaid rahvusvahelisi merekonventsioone, Euroopa Liidu, Eesti ja/või Pärnu linna õigusakte ning sadama eeskirju ja muid Kaatrikodu või sadamaülema või nende esindajate kehtestatud eeskirju ning suuniseid. Üürnik peab järgima ka Euroopa Liidu, Eesti ja Pärnu linna keskkonnanõudeid, sh. sadama eeskirju ja parimaid juhtimistavasid. Lepingu kehtivusajal peab üürnik tagama, et laeval oleks kehtiv kindlustuspoliis, mille on andnud välja Kaatrikodule vastuvõetav usaldusväärne kindlustusandja. Üürnik esitab kehtiva kindlustuspoliisi Kaatrikodule enne, kui laev saabub sadamasse, või laeva esmakordsel saabumisel sadamasse. 

Üürnik kinnitab, et on teadlik asjaolust, et Kaatrikodu on kehtestanud ja võib omal äranägemisel kehtestada sadama ning selle territooriumi eeskirjad (sh hinnakirjad, graafikud jms). Lisaks kohustub üürnik järgima nende eeskirjade kehtivat redaktsiooni. Kõik eeskirjad on kättesaadavad sadama rajatistes ja Kaatrikodu veebisaidil www.kaatrikodu.ee


LEPINGU JA/VÕI KAIKOHA LOOVUTAMINE 

Üürnik ei tohi loovutada, allüürile anda ega võõrandada lepingust tulenevaid õigusi ega lepinguga kaikoha suhtes antud õigusi. Üürnik ei tohi kasutada kaikohta äriliseks otstarbeks ega anda seda oma külaliste kasutusse ilma sadamaülema eelneva kirjaliku loata. Kaikoha kasutamise õigus on üürniku isiklik õigus ja laeva soetaja ei omanda lepingust tulenevaid õigusi ega lepingus nimetatud kaikoha kasutamise õigusi. 


LEPINGU KEHTIVUS 

Leping jõustub lepingu esimeses punktis sätestatud tingimustel ja kehtib kuni pakkumuses näidatud üüriperioodi viimase päevani (kaasa arvatud). 

Üürnikul on õigus igal ajal enne lepingu kehtivuse lõppemist öelda leping üles, teavitades sellest Kaatrikodu kirjalikult viisteist (15) päeva ette. Lepingu ülesütlemisel on üürnik kohustatud tasuma Kaatrikodule kõik lepingust tulenevad tasud ja muud summad, mis üürnikul oleks tulnud lepingu jätkumise korral tasuda alates lepingu ülesütlemisele järgnevast päevast kuni pakkumuses näidatud navigatsioonihooaja lõpuni. 


LEPINGU TERVIKLIKKUS JA MUUTMINE 

Leping ja pakkumus moodustavad kogu lepingupoolte vahelise lepingu. Lepingu täiendust või muudatust ei loeta kehtivaks, kui see pole vormistatud kirjalikult ja mõlemad lepingupooled ei ole seda allkirjastanud. 


ÕIGUSTEST JA ÕIGUSKAITSEVAHENDITEST LOOBUMINE 

Lepingus sätestatu ei tähenda seda, et Kaatrikodu loobuks õigustest, mis tulenevad kohaldatava õiguse alusel merivõlast või muust kinnipidamisõigusest või muudest õiguskaitsevahenditest, mis tulenevad kohaldatavatest seadustest.


TEATED 

Lepingus või seaduses lubatud või nõutud lepingupoolte teated tuleb esitada kirjalikult või saata elektronposti teel ning need loetakse nõuetekohaselt kohaletoimetatuks, kui need on antud isiklikult üle lepingupoolele, kellele teade mõeldud on, või kui teade on edastatud lepingupoole lepingus toodud e-posti aadressile või tavaposti aadressile. Üürnikule esitatavad arved ja teated tuleb saata üürniku postiaadressile ja/või tavapostiaadressile, mis on esitatud allpool. Kui üürniku aadress muutub või ta soovib suunata arved ja teated muule posti- või e-posti aadressile, teavitab ta sellest Kaatrikodu kirjalikult. 


OLEN ÜÜRILEPINGUGA TUTVUNUD, SAAN SELLEST ARU, MÕISTAN, ET MUL ON ÕIGUS JA VÕIMALUS KÜSIDA NÕU ENNE SELLE SÕLMIMIST, NING NÕUSTUN LEPINGU TINGIMUSTEGA. Lisaks kohustun teavitama Kaatrikodu lepingus toodud aadressi ja laeva omaniku muutumisest.