Liigu sisu juurde
Koosolekuruum

Rendi Koosolekuruum

 • Ruumi on võimalik rentida ette teatamata interneti kaudu.
 • Ruumi on võimalik kindlaks perioodiks ette broneerida.
 • Rendiperioodi alguses saate ruumi uksed avada logides sisse sama kasutajakontoga mille tegite broneerimisel.
 • Peale sisselogimist on teil kohe näha nupud millest saate avada ruumi ukse avada.
 • Minimaalne rendiperiood on 1h
 • Asukoht: Keemia 4, Tallinn, esimene korrus.
 • Maja ees parkimine tasuta. Läheduses mitu parklat.
 • Keemia 4 maja välisuks on avatud tööpäeviti 8:00 - 18:00.
 • Teistel aegadel, pühadel ja nädalavahetusel saab sisse kiipkaardiga.
 • Koosoleku ruumis on olemas:
 • Suur koosolekulaud
 • 50 tolline 4K teler ratastel jalgadega (HDMI ühendamise võimalus)
 • Konverentsitehnika (kõlarid, mikrofonid ja kaamerad)
 • Kandao Meeting PRO
 • Toolid 12tk
 • Kaks kahekohalist diivanit
 • 3m laiune elektriline lakke kinnitatud projektori taust
 • FullHD kvaliteetne projektor kinnitatud lakke (hdmi, vga)
 • AppleTV juhtmevaba ühendus (Kõik Apple telefonid, tahvlid ja arvutid)
 • Chromecast juhtmevaba ühendus (Android, PC ja Chrome)
 • Helisüsteem Naim sh Bluetooth ja Airplay
 • Wifi kasutamise võimalus
 • Kohviaparaat

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

Koosolekuruum
10.83€ Tund
65€ Ööpäev
150€ 3 Ööpäeva
280€ Nädal
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit

Ruumi renditingimused


Kehtivad alates 01.09.2023


1. Mõisted


1.1. Rendileandja on Trumpit OÜ registrikoodiga 12386565 ja asukohaga Keemia 4, 10616 Tallinn, Estonia


1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected]


1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.


1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik 


1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud rendileping.


1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus ruumi oma valduses hoida ja kasutada.


1.7. Ruum on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav vara.


2. Üldised tingimused


2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega ja rendilepingu digiallkirjastamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on ruumi renditingimustega tutvunud ja nõustunud.


2.2. Ruumi saab rentida, tulles kohale aadressile Keemia 4, Tallinn, trepist üles, peauksest sisse, esimene korrus. Ukse peal on silt Rentsteri koosolekuruum.


2.3. Rendileandjal on õigus keelduda ruumi rentimisest, kui ruumi kasutama tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.


2.4. Kui ruumi tagastamisel ilmneb, et ruumile on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või ruum on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.


2.5. Teisi ruumi üleandmisviise ei paku, vaid iseseisev iseteeninduslik viis.


2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.


2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ


2.8. Tarneviise ei pakuta, vaid ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.


2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel ja kohapeal sularahas või kaardiga. Arveldusvaluuta on Euro.


3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel


3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et


3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditava ruumiga ja nende tehnilise andmetega;


3.1.2. ta on Rendileandja poolt instrueeritud Ruumi kasutamiseks vajalikul määral ja omab kõiki vajalikke oskusi ruumi nõuetekohaseks kasutamiseks;


3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;


3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.


4. Rentniku kohustused


4.1. Rentnik kohustub


4.1.1. tagastama Ruumi mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuaeg,


4.1.2. kasutama renditud Ruumi heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile ning tegema kõik endast oleneva renditud Ruumi rikete ning kahjustuste tekke või Ruumi varguse vältimiseks,


4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt ruumile tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.


4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Ruumi kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,


4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Ruumi mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti ruumis olevate seadmete kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.


4.1.6. tasuma õigeaegselt ja ettemaksu alusel Ruumi kasutamise eest renditasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,


4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima Ruumist midagi välja.


4.1.8. tagastama Ruumi sama puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel


4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Ruumile tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.


5. Rendileandja kohustused


5.1. Rendileandja kohustub


5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlbliku Ruumi,


5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist


6. Vastutus


6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Ruumi säilimise eest alates Ruumi valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka ruumi juhusliku hävimise riisiko.


6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.


6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud ruumi tehniline rike. Ruumi rikke või mittesobivuse korral on Rendileandjal õigus esimesena ruum asendada, kui see osutub Rendileandja poolel võimatuks või Rendileandjal ei ole pakkuda teist sobivat ruumi, alles siis järjekorras teise variandina on õigus Rentnikul õigus nõuda ettemaksu tagastamist peale ruumi tagastamist.


6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, teenuste toimivuse eest, kui on tellitud midagi lisaks.


7. Lepingu pikenemine ja lõppemine


7.1. Leping lõpeb:


7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Ruuumi tagastamisel Rentniku poolt,


7.1.2. renditud Ruumi hävimisel,


7.1.3. poolte kokkuleppel


7.1.4. rendileandja nõudmisel


7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel


7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel


7.1.7. Rendilepingut saab pikendada sõlmides uus rendileping Rentster portaali kaudu ennem kehtiva rendilepingu lõpuaega ja tasudes Rentster portaali kaudu, uut Rendilepingut saab sõlmida valides Ruumi mida soovitakse uueks perioodiks Rentida, valides algusajaks eelmise rendilepingu lõpuaeg ja valides uue rendilepingu lõpuaeg, kui uut Rendilepingut ei sõlmita ennem kehtiva rendilepingu lõpuaega tuleb Ruum tagastada Rendileandjale hiljemalt kehtivas Rendilepingus märgitud lõpuajal.


7.1.8. Ruumi mitte õigeaegsel tagastamisel kohustub Rentnik tasuma ületatud perioodi eest renditasu, ületatud perioodi eest tasu arvestatakse tunni täpsusega alates eelmise rendilepingu lõpu ajast


7.1.9. Kui Rentnik viivitab tagastamisega 48h peale rendiperioodi lõppu ühtlasi ei sõlmi uut Rendilepingut uueks rendiperioodiks on õigus Rendileandjal nõuda leppetrahvi 100 Eurot iga ületatud päeva eest.


8. Lepingu muutmine ja tühistamine


8.1. Sõlmitud lepingus saab teha muudatusi ennem rendiperioodi algust.


8.2 Rendiperioodi ajal, või peale rendiperioodi lõppu rendilepingut, renditellimuse sisu, perioodi või koostatud arvet enam muuta ei saa.


8.3 Rendileping on õigus tühistada 24h ennem rendiperioodi algust ja ettemakstud summa tagastatakse.


8.4 Rendilepingu tühistamise korral vähem kui 24h ennem rendiperioodi algust tagastatakse 50% ettemakstud summast.


8.5 Rendiesemetele rendiperioodiajaks mitte järele tulemise korral rendileping kehtib kuni rendiperioodi lõpukuupäevani ja on õigus ruumi kasutamist alustada kuni rendiperioodi lõpuajani. Mitte kasutamise korral tasutud summat ei tagastata.


8.6 Ruumi mitte kasutamine rendiperioodi ajal ei anna õigust makstud summa tagasi nõudmiseks.