Liigu sisu juurde
Iseteenindus töökoda

Rendi Iseteenindus töökoda

 • Töökoda on võimalik rentida ette teatamata renditookoda.ee lehelt
 • Töökoda on võimalik kindlaks perioodiks ette broneerida.
 • Rendiperioodi alguses saate töökoja uksed avada logides sisse sama kasutajakontoga mille tegite broneerimisel.
 • Peale sisselogimist on teil kohe näha nupud millest saate avada töökoja uksed ja asuda töökoda kasutama.
 • Minimaalne rendiperiood on 1h
 • Ukseaugu mõõdud 3x3m
 • Kahepostitõstuk tõstevõimega kuni 3000kg
 • Kruvikompressor 5.5KW
 • Suruõhu paak 300L
 • Rehvimontaazi pink (kasutamine lubatud vaid eelneva kogemusega)
 • Rehvitasakaalustuspink (kasutamine lubatud vaid eelneva kogemusega)
 • Lehtvõtmete, padrunite, torxide komplekt
 • Akuga mutrikeeraja, akulamp, akulaadija
 • Tasuline määrdeainete lett
 • Tasuta kasutamiseks määrdeainete lett
 • Tungraud 3000kg
 • Launch diagnostika seade on eraldi võimalus juurde rentida
 • Õliimur ja õlifiltri võtmed (vanaõli imurisse jätmise eest tasu eraldi)
 • Käigukastitõstuk (Põder)
 • Bluetooth helisüsteem
 • Õhksoojuspump 5KW
 • Loe kindlasti ka tingimused enne rentimist läbi

Juhend

 • Rendiperioodi alguses saate töökoja uksed avada logides sisse sama kasutajakontoga mille tegite broneerimisel.
 • Peale sisselogimist on teil kohe näha nupud millest saate avada töökoja uksed ja asuda töökoda kasutama.

Seda eset saab rentida kontaktivabalt.

Iseteenindus töökoda
9€ Tund
69€ Ööpäev
120€ 3 Ööpäeva
245€ Nädal
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit

RENDITINGIMUSED


1. Mõisted


1.1. Rendileandja on OÜ Trumpit Services registrikoodiga 11970813 ja asukohaga Paju 7/3, Rapla, 79514 Rapla maakond, Estonia

1.2. Rendileandjaga e-posti aadress on [email protected] 

1.3. Rentnik on juriidiline või füüsiline isik, kellega Rendileandja on sõlmitud Lepingu.

1.4. Pooled on Rendileandja ja Rentnik

1.5. Leping on Poolte vahel sõlmitud Seadmete rendileping.

1.6. Periood on Lepingus sätestatud ajavahemik, mille jooksul on Rentnikul õigus seadmeid oma valduses hoida ja kasutada.

1.7. Seade on Lepingu alusel Rendileandjalt Rentnikule renditav seade või muu vara.


2. Üldised tingimused


2.1. Leping loetakse sõlmituks makse teostamisega rentster.ee keskkonna vahendusel. Rentnik kinnitab makse teostamisega, et on seadmete renditingimustega tutvunud ja nõustunud.

2.2. Kui Rentnik ei ole tellinud Seadmete transporti pakiautomaadi- või kullerteenusega, paigaldust või äravedu, eeldab rendileandja, et seadme(te)le tullakse järgi ja need tagastatakse Rendileandja asukoha aadressile.

2.3. Rendileandjal on õigus keelduda Seadmete väljastamisest, kui Seadmetele järgi tulnud isikut ei ole võimalik tuvastada.

2.4. Kui seadmete tagastamisel ilmneb, et seadmetele on Rentniku valduses tekitatud kahjustusi või Seadmed on tagastatud mittekompleksselt, esitab Rendileandja Rentnikule nõude kahjusumma ulatuses, kusjuures hüvitis tuleb tasuda 7 päeva jooksul.

2.5. Seadmed tarnitakse Rentnikuni Eesti Vabariigi territooriumi piires.

2.6. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, läbirääkimiste ebaõnnestumisel Harju Maakohtus.

2.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Rentster Online OÜ, volitatud töötleja maksete teostamisel Montonio Finance OÜ

2.8. Tarneviisideks on pakiautomaadid, kullerteenus ja ise järele tulemise võimalus Rendileandja asukoha aadressile.

2.9. Tasumisviisideks pakume tasumist ülekandega, Montonio Finance OÜ vahendusel. Kõigil teistel viisidel tasumine ei ole võimalik. Arveldusvaluuta on Euro.


3. Rentniku kinnitused lepingu sõlmimisel


3.1. Rentnik kinnitab lepingut sõlmides, et

3.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist tutvunud renditavate Seadmete ja nende tehnilise andmetega;

3.1.2. ta omab eelnevat kogemust vajalikul määral et kasutada töökojas olevaid seadmeid;

3.1.3. ta annab Rendileandjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks määral, mis on vajalik kliendisuhte raames;

3.1.4. tal ja tema nimel tegutseval isikul on õigus Lepingu sõlmimiseks.


4. Rentniku kohustused


4.1. Rentnik kohustub

4.1.1. tagastama töökoja koos kõigi seadmetega mitte hiljem kui rendiperioodi lõpuajal,

4.1.2. kasutama renditud Seadmeid ja töökoda heaperemehelikult ning tegema kõik endast oleneva renditud Seadmetele rikete ning kahjustuste tekke või Seadmete varguse vältimiseks,

4.1.3. hüvitama tema tegevusest tulenevalt seadmetele tekkinud rikete või kahjustustega tekitatud kahju ning võimaliku saamata jäänud tulu.

4.1.4. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandateks isikuteks ei loeta Rentniku töötajaid, keda Rentnik kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses,

4.1.5. teatama Rendileandjale viivitamatult Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust peetumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust või vargusest ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks.

4.1.6. tasuma ettemaksuna töökoja ja lisateenuste kasutamise eest tasu vastavalt Rendileandja esitatud arvetele,

4.1.7. ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta mitte viima töökojas olevaid Seadmeid välja töökojast,

4.1.8. tagastama töökoja ja seadmed puhtana ja samas komplekssusastmes nagu rendile võtmisel. Prügi tuleb rentnikul ise ära viia. Töökojas sees olevasse konteinerisse võib panna vaid paberit ja põrandalt kokku pühitud tolm. Kõik mis on suurem kui harjaga pühitav, näiteks vanad varuosad, keredetailid, õlifiltrid, tuled, jms. Tuleb Rentnikul kaasa võtta. Renditöökoja kõrval olevatesse naaber korteriühistute konteineritesse ei tohi midagi panna.

4.1.9. hüvitama tema valduses olnud Seadmetele tekkinud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel Rendileandja määratud tähtaja jooksul.

4.2 Rentniku kohustus on tasuda ettemaksuna kõigi töökojas tarbitavate lisateenuste eest.


5. Rendileandja kohustused


5.1. Rendileandja kohustub

5.1.1. andma Rentnikule üle töökorras ja kasutuskõlblikud töökoja ja töökojas olevad seadmed,

5.1.2. rentniku isikuandmete töötlemisel alluma nõuetele, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses ja teistes õigusaktides, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist


6. Vastutus


6.1. Rentnik kannab täielikku tingimusteta vastutust Seadmete säilimise eest alates Seadmete valduse üle võtmisest Rendileandjalt, sealjuures kandub valduse üle andmise hetkel Rendileandjalt Rentnikule üle ka töökoja ja töökojas olevate seadmete juhusliku hävimise riisiko.

6.2. Juriidilisest isikust Rentniku puhul vastutavad Rendileandja esitatud arvete ja nõuete tasumise eest solidaarselt rentnikuga ka kõik Rentniku juhatuse liikmed füüsilise isikuna.

6.3. Rendileandja ei vastuta võimaliku materiaalse kahju eest, mida põhjustab renditud seadmete tehniline rike.

6.4. Rendileandja ei vastuta kolmandate osapoolte, näiteks kullerfirmade teenuse toimivuse eest, õigeaegse kättetoimetamise eest, või kättetoimetamata jätmise eest.

6.5. Rentnik vastutab täielikult töökojas asuvate seadmete ohutu kasutamise eest ning vastutab täielikult enda ja teiste inimeste elu ja tervise eest, kes viibivad töökojas ja kasutavad seadmeid koos Rentnikuga.


7. Lepingu pikenemine ja lõppemine


7.1. Leping lõpeb:

7.1.1. tähtajatu Lepingu korral Seadmete tagastamisel Rentniku poolt,

7.1.2. renditud töökoja hävimisel,

7.1.3. poolte kokkuleppel

7.1.4. rendileandja nõudmisel

7.1.5. tähtajalise Lepingu korral, tähtaja möödumisel

7.1.6. rendiperioodi ajal rendilepingust taganemine on võimalik osapoolte kokkuleppel


8. Leppetrahvid

8.1. Töökoja mitte õigeaegsel tagastamisel leppetrahv 100 Eurot iga ületatud päeva kohta, lisaks tuleb hüvitada ületatud perioodi rendimaksumus. 8.2. Töökoja koristamata jätmise eest trahv 100 Eurot. Vanade varuosade näiteks (õlifiltrid, tuled ja muud varuosad) nende töökotta jätmise ja/või töökoja kõrval asuvatesse KÜ konteineritesse jätmise eest trahv 100 Eurot. 8.3. Töökoja siseviimistluse rikkumise korral trahv 100 Eurot iga rikutud koha kohta, lisaks tuleb hüvitada tekitatud kahju. 8.4 Kui Rentnik tarbib töökojas lisateenuseid jättes nende eest tasu maksmata, või tarbib tasulisi tooteid ja jätab maksmata, rakendub iga tarbitava teenuse või toote eest leppetrahv 100 Eurot, muuhulgas tuleb tasuda ka tarbitud toodete ja teenuste maksumus. 8.5 Kõikide trahvide tasumiseks on esitataval arvel tähtaeg 5 päeva.