Liigu sisu juurde
GoPro MAX käsistatiiv + kolmjalg
Seda toodet on võimalik rentida väljaostmise võimalusega. Renditasu arvestame maha ostuhinnast. Ostuotsuse saate teha rendiperioodi lõpus.

Hind: 59.99€.

Rendi GoPro MAX käsistatiiv + kolmjalg

Püüa kogu stseen pildile MAX käsistatiiv + kolmjalaga. Mitmekülgne hoidik on spetsiaalselt loodud 360kraadiste salvestiste tegemiseks, et käepide ei jääks kaadrisse. Ühildub ka teiste GoPro kaameratega. Kasuta teda käsistatiivina, teleskoopstatiivina või kiiresti valmis seatava kolmjalana, et muuta kaadreid hoo pealt.

  • Võib kasutada käsistatiivina, teleskoopstatiivina või kiiresti valmis seatava kolmjalana
  • Pikkus 23 - 56cm
  • Teleskoopstatiiv lukustub lihtsa pöördega
  • Lahti klapitavad jalad on magnetkinnitusega ja neid saab kasutada igal tasasel pinnal
  • Loodud 360 võtete tegemiseks ning ühildub iga GoPro kaameraga

GoPro MAX käsistatiiv + kolmjalg
6.1€ Kasutuskord
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

1 Üürilepingu objekt ja üldsätted

1.1 Käesolev üürileping (edaspidi Leping) on sõlmitud GPS EESTI OÜ (edaspidi Üürileandja) ja üürile võtja (edaspidi Üürnik) vahel.

1.2 Mõiste seade on käesoleva lepingu raames kõik broneeritavad tooted (edaspidi Seade/Seadmed), mis on leitavad GarminEesti.ee ja Prokaamera.ee (edaspidi GarminEesti/Prokaamera) veebisiseses üürikeskkonnas.

1.3 Käesolev Leping on dokument, mis tõendab Üürniku volitust seadmetele üüriperioodi vältel.

2. Lepingu sõlmimiseks vajalikud tingimused ning kehtimine

2.1 Seadme(te) üürimiseks peab Eesti Vabariigi kodanikust Üürnikul olema Eesti Vabariigis kehtiv ning aktsepteeritav isikut tõendav pildiga dokument – pass, ID-kaart või juhiluba.

2.2 Üürileandja teeb kehtivast isikut tõendavast dokumendist koopia või pildi. Üürileandja on kohustatud sisestama dokumendi numbri ja Üürniku isikukoodi üürilepingule.

2.3 Seadmeid ei anta üürile maksehäirete registris olevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

2.4 Üürileping loetakse kehtivaks alates Lepingu sõlmimisest kuni seadme(te) tagastamiseni Lepingus märgitud tagastamisajal pretensioonide puudumisel, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti.

2.4.1 Üüriaja sisse loetakse ka nädalavahetuse päevi ning riiklike pühasid, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti.

2.4.2. Iga viivitatud päeva eest lisandub üürihinnale esimese päeva üürihinna maksumus, mis on leitavad GarminEesti veebisiseses üürikeskkonnas.

2.5 Käesolev Leping jõustub allkirjastamisest ja lõppeb seadme(te) tagastamisega pretensioonide puudumisel.

2.6 Lepingu allkirjastamisel kinnitab Üürnik, et on tutvunud ning teadlik Lepingu kõikide tingimuste punktidega ning võtab üüritavad Seadme(d) 100% omavastutusele.

3. Üürileandja õigused

3.1 Üürileandja jätab endale õiguse keelduda üürist:

3.1.1 temale tundmatu isiku korral, nõuda lisa deposiidi või käendaja lisamist üürilepingule, keda Üürileandja aktsepteerib;

3.1.2 kui Üürnik käitub kahtlaselt (näiteks on üürnik uimastite või alkoholi mõju all);

3.1.3 maksehäirete registris olevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

3.2 Üürileandjal on õigus üüriperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Üürnik on Lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi.

3.3 Üürileandja jätab endale õiguse muuta üürilepingut ilma Üürniku teavitamata. Muudatused tohivad olla Üürnikku soosivad.

4. Vastutus, pretensioonid, kahjukäsitlus

4.1 Seadmed peavad olema tagastatud samas seisukorras nagu need väljastati. Töökorras, puhtad ning korrektselt samadesse kottidesse pakitud, mis väljastamisel. Seadme(te) akud peavad olema täis laetud.

4.2 Üürnik vastutab alates Lepingu sõlmimise puhul kehtivaks lugemise hetkest ning vastavalt Lepingu puntki 4.3 põhjal seadmete eest 100% ulatuses.

4.2.1 Kui Üürnik on tagastanud seadme puudustega, katkisena või vastuolus käesoleva Lepingu punktiga 4.1 on Üürileandjal õigus nõuda 100% ulatuses kahjutasu vastavalt puudus(t)e ning kahju(de) likvideerimiseks.

4.2.2 Üürileandja ei vastuta seadme kasutamisel tekkinud füüsilise, tervise, vaimse ja materiaalse kahju eest üüriperioodil.

4.2.3 Üürileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Üürnikul tekkida seoses Seadme(te) purunemise ja/või tehnilise rikke tõttu.

4.3 Lepingu allkirjastamise hetkest on Üürnikule üle läinud Seadme(te) valdus ning Seadme(te) hävimise ning korrashoiu vastutus. 4.4 Pretensioonide korral allkirjastatakse kahjukäsitluse blankett, mis koos Lepinguga kehtib kuni pretensioonide lahendamiseni.

4.5 Üürileandja ja Üürniku vahel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Üürnikul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Üürnik ja Üürileandja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Üürileandja asukohajärgse kohtu.

4.6 Kui Üürileandjale tagastatud Sead(med)e vajab remonti, kannab kõik kulud Üürnik vastavalt remonti või väljavahetamist vajava detaili ja remonditööde hinna järgi. Üürileandja määrab ise seadme remondikoha.

4.6.1 Üürileandja on kohustatud maksma kinni ka kõik päevad (hinna järgi, mis on Seadmele seatud (GarminEesti/Prokaamera veebisiseses üürikeskkonnas) vastavalt Seadme remondi pikkusele.

5. Üürniku kohustused

5.1 Üürnik on kohustatud maksma Seadme(te) eest tasu (üüri) Üürileandjale kogu üüriperioodi eest.

5.2 Üürnik on kohustatud maksma Seadme(te) eest tagatist vastavalt GarminEesti/Prokaamera veebisiseses üürikeskkonnas kehtivale hinnakirjale üüriperioodiks.

5.3 Üürnik on kohustatud tagastama täpselt sama arvu Seadme(id) nagu sai üüritud.

5.4 Üürnik on kohustatud korvama kahjud loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, tulekahju, varguse ja vandalismi korral 100% ulatuses.

5.5 Üürnik on kohustatud tegema kõik, et Üürileandjale ja kolmandatele isikutele vältida kahju tekkimist.

5.6 Üürnik on kohustatud üüritud seadmed tagastama lepingus toodud ajal, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud teisiti.

5.7 Üürnik on kohustatud mistahes juhtumi korral viivitamatult teavitama Üürileandjat.

5.8 Üürnik on kohustatud hoolitsema Seadme(te) eest heaperemehelikult.

6. Üürileandja kohustused

6.1 Käesoleva üürilepingu kohaselt kohustub Üürileandja andma Üürnikule kasutamiseks üürilepingus toodud tingimustel märgitud Seadme(d) lepingus märgitud, või e-posti teel kirjalikult kokkulepitud kohas ja ajal.

6.2 Üürileandja on kohustatud tagastama Üürnikule tagatisraha täies ulatuses, kui üüri Seadme(te) asjus ei esine pretensioone.

6.3 Üürileandja on kohustatud tegema allkirjastatud, kinnitatud, ning kehtivast Lepingust koopia ka Üürnikule viimase soovi korral.

6.4 Üürileandja on kohustatud hoidma Üürniku andmeid sh. allkirju, dokumendi numbrit, isikukoodi jms. konfidentsiaalsena.