Liigu sisu juurde
Ford Fiesta

Rendi Ford Fiesta

Tüüp: 5-kohalised rendiautod

Kütus: Bensiin

Käigukast: Manual

Kütusekulu: 4.3-5.4 L/100km

Istekohtade arv: 5

Uste arv: 5

Tagatis: 150 EUR

Läbisõit: 300 Km

Omadus Väärtus
Mark Ford
Mudel Fiesta
Keretüüp Sõiduauto
Käigukast Manuaal
Istekohti 5
Kütus Bensiin
Ford Fiesta
25.62€ Ööpäev
69.54€ 3 Ööpäeva
145.18€ Nädal
475.8€ Kuu
Sisaldab käibemaksu 22%.
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Tulen ise järele 0 €

Sõiduki üürilepingu tingimused

1.Leping

1.1.Lepingule alla kirjutades kinnitab Üürnik, et on Lepingu tingimustest aru saanud, nendega nõustunud ning kohustub neid täitma.

1.2.Lepingule alla kirjutades annab Üürnik Amestic OÜ-le, edaspidi nimetatud Üürileandja, õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid.

1.3.Lepingule alla kirjutades annab Üürnik Üürileandjale õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud, sh listasud ja (leppe)trahvid Üürniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist.

1.4.Üürnik on enne käesoleva Lepingu allkirjastamist tutvunud sõiduki seisukorraga. Kõigi puuduste/kahjustuste (nende olemasolu korral) kohta on tehtud märge käesolevasse Lepingusse. Nimetatud märgete puudumine Lepingus välistab Üürniku hilisemate pretensioonide esitamise õiguse sõiduki võimalike puuduste/kahjustuste osas Üürileandja vastu. Üürnik on kohustatud hüvitama kahju, mis on sõidukile tekkinud Üürniku kasutusaja jooksul.

1.5. Üürnik on teadlik, et sõiduk on varustatud GPS seadmega ning annab käesoleva Lepingu allkirjastamisega Üürileandjale nõusoleku määrata vajadusel (eelkõige kui Üürileandjal tekib kahtlus lepingu rikkumise kohta) sõiduki asukohta, kiirust, käivitada paigaldatud signaalseadme, jms. Üürileandjal on õigus GPS seadme abil tuvastada kokkulepitud ajaks tagastamata jäetud sõiduki asukohta, takistada selle edasine liikumine ning avalikustada otsingusüsteemi kaudu info sõiduki asukoha kohta politseile ning teistele isikutele, sh kindlustusandjale ja tagastamata sõiduki otsimiseks volitatud koostööpartnerile.

2.Sõiduki kasutamine

2.1.Üürileandja lubab Üürnikul sõidukit kasutada vastavuses käesolevate tingimustega. Sõidukit võib juhtida vaid Lepingule kantud isik, st üürileping kehtib volitusena, kellel on Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba ning Üürnik ei oma volitusi Lepingu sõlmimisel saadud õiguste ning võetud kohustuste edasiandmiseks kolmandatele isikutele (mh sõiduki võõrandamiseks). Sõiduki, sh juhtimise üleandmine kolmandatele isikutele on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel Üürileandjaga. Sõiduki, sh juhtimise üleandmisel jääb Üürileandja ees vastutavaks Üürnik.

2.2.Üürnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, juhtima seda tähelepanelikult ning tagastama selle samaväärses seisukorras nagu see oli Üürnikule üleandmisel. Üürileandjal on õigus sõiduk igal ajal Üürniku kulul oma valdusesse tagasi võtta, kui Üürnik Lepingu tingimusi ei täida.

2.3.Keelatud on sõiduki kasutamine teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina, tasulise teenuse osutamiseks, ohtlike ainete ja/või loomade veoks, vms eesmärgil. Keelu eiramise korral kohustub Üürnik tasuma leppetrahvi summas 500 eurot.

2.4.Parkides sõiduki, kohustub Üürnik järgima parkimiskorda ja üldist liiklusohutust, mitte jätma sõidukisse nähtavale kohale esemeid ja asju, mis ahvatlevad kolmandaid isikuid kuritegevusele, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni. Üürnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et võtmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse.

2.5.Üürnik on kohustatud jälgima, et sõidukil oleks kehtiv kindlustuspoliis ja tehniline ülevaatus. Kindlustuspoliisi ja tehnilise ülevaatuse lõppemisest on Üürnik kohustatud Üürileandjat aegsasti teavitama. Nimetatud asjaoludest teavitamata jätmise ning kindlustuse ja tehnilise ülevaatuse aja möödumise tõttu määratud trahvid tasub Üürnik.

2.6.Üürnikul on keelatud väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piirest Üürnileandja kirjaliku nõusolekuta.

2.7.Üürnik kohustub järgima liikluseeskirju, ohutusnõudeid ja kehtivat seadusandlust ning tegema kõk endast oleneva kahju ära hoidmiseks.

2.8.Sõidukis ja roolis olles on keelatud suitsetada ja/või tarbida uimasteid/alkoholi. Samuti on keelatud joobeseisundis sõiduki juhtimine ja/või uimastite/alkoholi tarvitamine enne liiklusõnnetuse asjaolude selgitamist sündmuskohal. Keelu eiramise korral kohustub Üürnik tasuma leppetrahvi summas 300 eurot ning hüvitama Üürileandjale kogu kahju, mida kindlustusandja ei hüvita.

2.9.Üürnik on kohustatud kasutama sõidukile ette nähtud kütust, kontrollima ohutule süttima hakkamisel õli- ning teiste vedelike taset ning võtma ühendust Üürileandjaga. Juhul, kui sõidukiga juhtub avarii või tehniline rike, tuleb Üürileandjat sellest viivitamata teavitada. Teenindusse või remonti võib sõiduki viia vaid Üürileandja eelneval loal eelnevalt kokkulepitud kohta ja maksumusega. Üürnikul on keelatud sõidukit ise remontida. Nimetatud punktis sätestatud kohustuste rikkumise korral kohustub Üürnik tasuma leppetrahvi summas 300 eurot. Kui Üürnik on rikke kõrvaldanud Üürileandjaga kooskõlastamata kohas ja maksumusega, ei ole Üürileandja kohustatud sõiduki rikete- või remondikulusid Üürnikule hüvitama.

3.Sõiduki üleandmine ja tagastamine

3.1.Üürileandja annab Üürnikul üle töökorras sõiduki koos sõiduks vajalike dokumentidega.

3.2.Üürnik kohustub tagastama sõiduki Üürileandja kontorisse Lepingus märgitud kuupäeval ja kellaajal ning samas tehnilises seisundis, sama varustuse ja dokumentatsiooniga, nagu see oli sõiduki üleandmisel Üürnikule. Kontorllahtiolekuaegadel on Üürnikul õigus nõuda Üürileandjalt sõiduki kontrollimist ja uute vigastuste märkimist. Juhul kui Üürnik loobub sellest õigusest, vastutab Üürnik sõiduki eest, kuni Üürileandja on sõiduki üle vaadanud ja võtnud oma otsesesse valdusesse. Väljaspool lahtiolekuaega tagastamisel või võtmete ja dokumentide tagastamisel “võtmekasti” vastutab Üürnik sõiduki eest, kuni sõiduki otsene valdus on vastu võetud. Otsene valdus loetakse Üürileandja poolt vastu võetuks, kui Üürileandja on saanud sõiduki võtmed enda kätte ning tal on olnud võimalik sõiduk üle vaadata (hiljemalt 72 tunni jooksul peale Lepingule märgitud tagastamiskellaaega).

3.3.Kui Üürnik on sõiduki tagastamiseks leppinud Üürileandjaga kokku mõne teise koha peale Üürileandja kontori, vastutab ta sõiduki eest ja kannab sõidukiga seonduvad kõikvõimalikud kulud hetkeni, kuni Üürileandja on sõiduki otsese valduse vastu võtnud.

3.4. Kui Üürnik sõidukit Lepingu lõppemise päeval ei tagasta on Üürileandjal või Üürileandja poolt volitatud isikul õigus sõiduk oma valdusesse võtta, kusjuures Üürnik kannab kõik sõiduki Üürileandja valdusesse saamisega seotud kulud. Nimetatud juhul on Üürileandja kohustatud sõiduki 72 tunni jooksul peale valduse taastamist üle vaatama ja edastama Üürnikule nõude võimalike kahjustuste osas hiljemalt 14 päeva jooksul kahjustuste avastamisest.

3.5.Kui ilmastikuolud, pimedus, sõiduki tagastamise koht ja/või aeg ei võimalda Üürileandjal avastada sõiduki osade kadumist ja/või üüriperioodi jooksul sõidukile ja/või selle osadele tekkinud vigastusi, või kui avastamine on raskendatud sõiduki määrdumise, vigastuste asukoha ja/või puuduvate osade esialgse asukoha tõttu, on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult tekkinud kahju hüvitamist ka nende avastamisel alles pärast sõiduki vastuvõtmist. Üürileandjall on käesoleva punkti alusel õigus nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on avastatud hiljemalt 72 tunni jooksul peale sõiduki vastuvõtmist, eeldusel, et sõidukit ei ole selle aja jooksul uuesti välja üüritud.

3.6.Üüriaja ületamisel Üürileandja vastava nõusolekuta, on Üürileandjal õigus nõuda kahekordset üüritasu iga üüriperioodi ületatud päeva eest. Lisaks kohustub Üürnik Üürileandjale hüvitama hilinemisest tingitud majandusliku kahju ning tasuma leppetrahvi summas 400 eurot.

3.7.Kui Üürnik tagastab sõiduki enne Lepinguga määratud aega või Üürileandja katkestab õigustatult Lepingu, ei ole Üürileandja kohustatud tagastama Üürniku poolt tasutud üüritasu.

3.8.Sõiduk antakse Üürnikule väljast ja seest puhtana. Kui sõiduk vajab tagastamisel keemilist puhastust, tuleb Üürnikul tasuda keemilise puhastuse tasu vähemalt 180 eurot.

3.9.Sõiduk antakse Üürnikule üle täis kütusepaagiga. Üürnik on kohustatud tagastama sõiduki täis kütusepaagiga. Nimetatud kohustuse rikkumisel maksab Üürnik tankimistasu 20 eurot ja puuduva kütuse maksumuse.

3.10. Üürnik on teadlik, et juhul kui ta ei tagasta sõidukit Lepingus ettenähtud tähtpäeval, siis on Üürileandjal õigus esitada EV õiguskaitseorganitele avaldus kriminaalmenetluse algatamisekst.

4.Üürniku vastutus

4.1.Üürnik on üüriperioodi jooksul sõiduki ja selle osade eest vigastuste, varguse ja kaotuse puhul täielikult vastutav. Sõiduki osade hulka loetakse ka sõidukiga kaasa antud lisavarustust. Üürnik ei vastuta kahju eest üksnes ulatuses, mille hüvitab Üürileandjale kindlustusandja (nt kohustusliku liikluskindlustuse hüvitised) või mille eest ei ole Üürnik vastutav vastavalt tema poolt valitud vastutuse piirangutele, mis on märgitud Lepingu esiküljel või sisalduvad üürhinnas. Lepingu rikkumisel Üürniku poolt ükski vastutuse piirang ei kohaldu ning Üürnik hüvitab Üürileandjale kogu tekkinud kahju. Kui vastavat vastutuse piirangut ei ole valitud või ei kohaldu see muul põhjusel, hüvitab Üürnik Üürileandjale muu hulgas sõiduki või selle osade remondi- ja/või asenduskulud, remondist või sõiduki asendamisest tingituna saamata jäänud sõiduki üüritulu, sõiduki parkimise ja teisaldamise kulud ning eelnimetatuga seonduvad administreerimiskulud. Üürileandjal on õigus vabalt valida kindlustusandja ja –kaitse ulatus, Sõiduki remondiettevõtte, asendussõiduki või –osade müüja ning muu teenuse pakkuja.

4.2.Üürnik on lisaks kahju hüvitamisele kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud sõiduki seisuaja eest Üürileandjale üüritasu kuni üüriperioodi lõpuni ja/või kuni sõiduki taaskasutusele võtmise päevani.

4.3.Üürnik on kohustatud tasuma üüriiperioodil esitatud trahvid valesti parkimise, kiiruse ületamise, liikluseeskirjade rikkumise jms eest kahekordses trahvisummas. Lisaks kohustub Üürnik tasuma Üürileandjale trahvi menetlustasu summas 40 eurot. Nimetatud nõude võib Üürileandja esitada ka pärast Lepingu lõppemist ja sõiduki tagastamist, kui rikkumine ilmneb hiljem.

4.4.Üürnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulude või uue rehvi ostmise ja paigaldamisega seotud kulude eest (kui rehvi ei ole võimalik parandada) täies ulatuses.

4.5.Kui Üürnik osaleb sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Üürileandja kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub Üürnik ühekordset leppetrahvi summas 200 eurot.

4.6.Kui Üürnik ei tasu käesolevast Lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt, on Üürileandjal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,5% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

4.7.Iga võlgnevuse kohta Üürnikule saadetud teatise eest kohustub Üürnik tasuma võla menetlustasu sumas 40 eurot.

4.8.Käesoleva lepinguga Üürnikule pandud keeldude ja/või kohustuste rikumise eest, on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult leppetrahvi summas kuni 200 eurot, iga keelu eiramise või kohustuse rikkumise eest, kui Lepingus ei ole mõne keelu või kohustuse rikkumise eest ette nähtud eraldi leppetrahvi.

5.Üürniku kohustused vigastuste, avarii, varguse ja vandalismi korral

5.1.Üürnik on kohustatud teatama liiklusõnnetusest, avariist, sõiduki ja/või selle osade vargusest, kahjustumisest ja/või mõnest muust sõidukiga toimunud intsidendist viivitamata Üürileandjale ja viimase nõudmisel või kui nõue tuleneb seadusest politseile. Töövälisel ajal tehnilise rikke korral helistada sõiduki dokumentide vahel olevale autoabi numbrile ning teavitada juhtunust Üürileandjat esimesel võimalusel.

5.2.Üürnik on kohustatud üles kirjutama intsidendis osalejate ja tunnistajate nimed, telefoninumbrid ning aadressid, võimalusel tegema pildid juhtunust ning täitma liiklusõnnetuse puhul liiklusõnnetuse blanketi (mis asub sõiduki kindalaekas) ja edastama kogu info esimesel võimalusel Üürileandjale. Sõiduki deformeerumisel, raskemate vigastuste korral või puksiiri vajadusel võtab Üürnik ühendust sõiduki dokumentide vahel oleval autoabi numbril või Üürileandjaga.

5.3.Üürnik on avarii, varguse ja/või vandalismi korral kohustatud täitma ja esitama Üürileandjale õnnetusjuhtumi või varguse avalduse. Samuti peab Üürnik Üürileandjale esitama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust, ning juhiloa koopia. Nõutava dokumentatsiooni mitteesitamisel vastutab Üürnik sõiduki algse soetusmaksumuse ja teiste avariist, vargusest ja/või vandalismist tulenevate kahjude ulatuses (siis ei kohaldu ükski vastutuse piirang).

5.4.Sõiduki varguse või muul viisil Üürniku valdusest väljumise korral peab Üürnik Üürileandjale üle andma sõiduki võtmed ja dokumentatsiooni. Juhul, kui Üürnik kõiki nõutavaid esemeid Üürileandjale üle ei anna või ei täida teisi punktis 5 esitatud nõudeid, ei vabasta ükski vastutuse piirang Üürnikku vastutusest ning Üürnik on kohustatud hüvitama Üürileandjale sõiduki algse soetusmaksumuse ja muu sõiduki vargusest tuleneva kahju (mh punktis 4.1 viidatud saamata jäänud tulu).

5.5. Üürnik on kohustatud tegema koostööd Üürileandja, tema kindlusandjatega ja õigusorganitega liiklusõnnetuse, vargusjuhtumi ja/või vandalismiakti uurimisel ning õiguslike probleemide lahendamisel.

5.6.Ükskõik millise punktis 5 sätestatud kohustuse rikkumise korral vastutab Üürnik Üürileandjale tekkinud kahju eest täies ulatuses. Lisaks on Üürnik kohustatud tasuma leppetrahvi summas 300 eurot iga rikkumise eest.

6.Üürilepingu ülesütlemine

6.1.Üürileadjal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui ilmneb, et Üürnik on oluliselt rikkunud Lepingu tingimusi, on viivituses mistahes rahalise kohustuse täitmisega, on sõidukit üürides esitanud Üürileandjale valeandmeid või ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga. Kui Üürileandja nõuab Lepingu ennetähtaegset lõpetamist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Üürnik kohustatud sõiduki viivitamata Üürileandjale tagastama Üürileandjaga kokkulepitud kohta. Kui Üürnik sõidukit hiljemalt viie (5) tunni jooksul ei tagasta kohustub Üürnik tasuma leppetrahvi summas 400 eurot ja sõiduki tagastamise teate saatmise päevast alates maksma ka kahekordset üüritasu kuni sõiduki tagastamise päevani. Leppetrahvi ja kahekordse üüritasu maksmine ei vabasta Üürnikku sõiduki tagastamise kohustusest.

6.2. Üürniku poolt Lepingu ülesütlemisel vähem kui 30 päeva enne üüriperioodi algust on Üürileandjal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 500 eurot sõltuvalt tellimuse maksumusest ja tühistamise ajast.

6.3. Kui Üürnik ei tasu Lepingu sõlmimisel nõutavat ettemaksu kokkulepitud tähtpäevaks ja Leping on sõlmitud, on Üürileandjal õigus keelduda sõiduki üleandmisest Üürnikule kuni rahalise kohustuse täitmiseni või taganeda lepingust.

7.Käendaja vastutus

7.1.Käendaja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste eest Üürnikuga solidaarselt.

7.2.Käendaja vastutab täies ulatuses ka juhul, kui juriidilisest isikust Üürnik lõpetatakse, likvideeritakse või Üürnik pankrotistub või teda saneeritakse ja Üürniku kohustus seeläbi väheneb või lõpeb.

7.3.Käendaja vastutab Lepingust tuleneva põhinõude kõrval ka Lepingust tulenevate kõrvalnõuete, sh viivise, leppetrahvide, kahju, sh saamata jäänud tulu jm Üürnikule Lepinguga sätestatud kohustuste eest.

7.4.Käendaja kinnitab, et on Lepingu tingimustest aru saanud, nendega nõustunud ning kohustub neid täitma.

8.Isikuandmete töötlemine

8.1.Lepingu sõlmimisega annab Üürnik ja Käendaja Üürileandjale nõusoleku oma isikuandmeid ning Lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Üürileandja vajadustele, sh statistilise analüüsi, krediidivõimelisuse kontrolli, Üürileandja vara kaitse, jms tarbeks. Üürileandjal on õigus andmeid säilitada ja töödelda nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik andmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Lepingu rikkumisel Üürniku ja/või Käendaja poolt võib Üürileandja andmed avalikustada ükskõik, millises kanalis, sh sotsiaalmeedias ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele Lepingu rikkumisest Üürileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.

8.2.Üürnik ja Käendaja nõustub tema isikukoodi/registrikoodi, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäeva ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris. AS-ile Krediidiinfo Üürniku ja Käendaja andmete edastamise õigus tekib, kui Üürnikul ja/või Käendajal on täitmata käesolevast Lepingust tulenev rahaline kohustus. Üürniku ja Käendaja andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saab lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee. Üürnik ja Käendaja saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.

8.3.Üürileandja võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Üürniku taotluse alusel teeb Üürileandja volitatud töötlejate nimekirja Üürnikule kättesaadavaks.

9.Muud tingimused

9.1.Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos Lepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja Lepingul toodud tingimuste vahel, kehtivad käesolevad tingimused (v.a omavastutuse piirmäär).

9.2. Kontaktandmete (nimi, aadress, telefon, elektronposti aadress jms) muutumisel kohustub Üürnik ja/või Käendaja sellest viivitamatult Üürileandjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama.

9.3.Üürileandja ei hüvita sõiduki tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu, vms kulusid. Üürnikul on võimalus nimetatud kahju vältimiseks sõlmida omal kulul kindlustusleping, mis katab võimalikud kahjud, sh reisi katkemisest/viibimisest tingitud kahju.

9.4. Kõik käesolevast Lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja muud kohustused tuleb Üürnikul täita kahe (2) päeva jooksul arvates Üürileandjalt vastavasisulise nõude saamisest, kui Üürileandja ei ole määranud teisiti. Üürileandjal on õigus nõuda ja esitada Üürnikule käesolevast Lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine.

9.5. Kui Üürnik ei nõustu Üürileandja poolt esitatud nõudega või selle suurusega, kohustub ta esitama Üürileandjale põhjendatud vastuväite 7 päeva jooksul. Kui Üürnik 7 päeva jooksul vastuväidet ei esita, loeavd pooled, et Üürnik on nõude ja selle suurusega nõustunud.

9.6.Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Pooled lahendavad lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.