Liigu sisu juurde
Aknapesurobot Winbot W1

Rendi Aknapesurobot Winbot W1

Top klassi aknapesurobot Winbot W1, Ecovacs kandekottis.

Lisaks kaasa anname kvaliteetne BIO aknapesuvedelik.

Aknapesurobot Winbot W1
15€ Ööpäev
39€ 3 Ööpäeva
80.5€ Nädal
300€ Kuu
Käibemaksu ei lisandu (0%).
Laen kalendrit
Järgnevad tarneviisid on tellimuse esitamisel valitavad:
Kohalevedu + äravedu
0.6 €/km min 6 € max 30 km
Tulen ise järele 0 €

Seadmed on RentalMi OÜ vara ning on ja jääb RentalMi OÜ omandiks sõltumata rentniku huvidest, kahjunõuetest, tahteavaldusest katki tehtud seadet endale saada ja muudest soovidest ning asjaoludest.

Seadme(te) laenutamiseks peab Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikust isikul/rentnikul olema kehtiv isikut tõendav pildiga dokument - pass, ID-kaart või juhiluba.

Rendileandja teeb kehtivast isikut tõendavast dokumendist koopia või pildi.   

Rendileandja jätab endale õiguse valida, et kas ja kellele ta rendiseadmeid välja rendib. Rendileandja jätab endale õiguse keelduda seadmete rendile andmisest ilma enda otsust põhjendamata.

Rendileping jõustub allkirjastamisest ning kehtib alates sõlmimisest kuni seadme(te) tagastamiseni lepingus märgitud tagastamisaegadel, pretensioonide puudumisel rendileandja poolt ning lepingu kõigi kohustuste täitmisel rentniku poolt.

Lepingu allkirjastamise hetkest on rentnikule üle läinud seadme(te) ja lisavarustuse valdus ja seadme hävimise vastutus.

Rendileandja ei vastuta seadme kasutamisel tekkinud füüsilise, tervise, vaimse ja materiaalse kahju eest.

Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel leping ühepoolselt lõpetada ja seadmed koheselt enda valdusesse tagasi nõuda, kui selgub, et rentnik on lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab lepingu tingimusi.

Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult tagatisraha, veendumaks kliendi maksevõimekuses.

Seadme(te) või lisavarustuse ennetähtaegsel tagastamisel makstud renditasu ei tagastata.

Rendileandjal on õigus teha mahaarvamised tagatisrahast juhul kui rentnik ületab kokkulepitud rendiperioodi, kus iga ületatud päeva eest arvestatakse renditud seadme või lisavarustuse täis rendi hind (k.a. nädalavahetused ja riiklikud pühad).

Seadmete ja/või lisavarustuse hävinemisel või olulise kahju korral on rendileandjal õigus tagatisrahast kinni pidada summa, tekitatud kahju ulatuses. Kui tagatisraha tekitatud kahju suurust ei korva on rendileandjal õigus koheselt nõuda rentnikult kahju hüvitamist vastavalt tekitatud kahju suurusele.

Rentnik on kohustatud seadmed ja lisavarustuse üle vaatama ennem enda kasutusse võtmist ning veenduma nende sobivuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist.

Rentnik on kohustatud kasutama seadmeid isiklikult ja mitte andma teadlikult ega kogemata neid kasutamiseks kolmandatele isikutele, ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta.

Ilma Rendileandja kirjalikult, e-posti antud kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet (nii rist-, kui tarkvara);

Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult Seadme parandamisega seotud kõigi kulude hüvitamist, kui Seadme katkiminek on tingitud Rentniku poolsest Seadme mittenõuetekohasest, sh mittesihtotstarbekohasest või kasutusjuhendile mittevastavast kasutamisest.

Rentnik on kohustatud tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale samas seisus, mis talle loovutati, st. tervena ja puhtana. Seadmed tuleb tagastada kokkulepitud/rendilepingus märgitud ajal ja kohas.

Rentnik on kohustatud mistahes juhtumi, varguse, rikke, purunemise, seadme kadumise, seadme valduse muutumise vms korral sellest viivitamatult informeerima rendileandjat k.a nädalavahetusel või riiklikel pühadel. Rendileandja ei ole kohustatud töövälisel ajal probleemide lahendamisega tegelema. Pretensioone, et seadet ei saadud sihipäraselt kasutada ei rahuldata.

Rentnik on kohustatud rendileandjale korvama tekkinud kahju vastavalt seadme turuväärtusele.

Rendiseadmete õigeaegse tagastamata jätmise, seadmete katkisena tagastamise, seadme hävimise, kadumise, varastamise, võõrandamise, maha müümise, mitte tagastamise või ükskõik mis juhtumi puhul, kui seadet ei ole võimalik enam välja rentimiseks kasutada, rakendub rentnikule kohene tekitatud kahju tasumise kohustus, vastavalt seadmete turuväärtusele

Rendileandjal on rentnikult tagastatud seadmete kontrollimiseks, ülevaatuseks, vigade tuvastamiseks ja pretensioonide esitamiseks aega kuni 72h.